• « Hlavní menu
 • « Obchodní zákoník
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Rozsah působnosti
 • § 2 – Podnikání
 • § 3a – Neoprávněné podnikání
 • § 4 – Ustanoveními tohoto zákona se ř...
 • § 5 – Podnikem se pro účely tohoto zá...
 • § 6 – Obchodním majetkem podnikatele,...
 • § 7 – Organizační složka podniku
 • § 8 – Obchodní firma (dále jen "firma...
 • § 9 – Firmou fyzické osoby musí být v...
 • § 10 – Firma nesmí být zaměnitelná s f...
 • § 11 – Kdo zdědí podnik nebo jej nabud...
 • § 12 – Kdo byl dotčen na svých právech...
 • § 13 – Je-li podnikatelem fyzická osob...
 • § 13a – Obchodní listiny
 • § 14 – Prokura
 • § 15 – Kdo byl při provozování podniku...
 • § 16 – Podnikatele zavazuje i jednání ...
 • § 17 – Předmětem práv náležejících k p...
 • § 18 – Podnikatel provozující podnik, ...
 • § 19 – Právo k obchodnímu tajemství tr...
 • § 20 – Proti porušení nebo ohrožení pr...
 • § 21 – Zahraniční osoby mohou podnikat...
 • § 22 – Právní způsobilost, kterou má j...
 • § 23 – Zahraniční osoby, které mají pr...
 • § 24 – Zahraniční osoba se může podle ...
 • § 25 – Majetek zahraniční osoby souvis...
 • § 26 – Právnická osoba založená podle ...
 • § 27 – Obchodní rejstřík
 • § 28 – Obchodní rejstřík je každému př...
 • § 28a – nadpis vypuštěn
 • § 29 – Proti tomu, kdo jedná v důvěře ...
 • § 30 – Od okamžiku zveřejnění zápisu o...
 • § 31 – Návrh na zápis nebo změnu anebo...
 • § 32 – Návrh na návrh na zápis lze pod...
 • § 33 – Návrh na zápis lze podat v list...
 • § 34 – Do obchodního rejstříku se zapi...
 • § 35 – Do obchodního rejstříku se zapí...
 • § 36 – Do obchodního rejstříku se dále...
 • § 37 – Navrhovatel zápisu do obchodníh...
 • § 38 – Při fúzi právnických osob (dále...
 • § 38a – Při převodu jmění na společníka...
 • § 38b – Při rozdělení právnické osoby (...
 • § 38c – Při změně právní formy právnick...
 • § 38d – Návrh na zápis fúze nebo zápis ...
 • § 38e – Jestliže mají zanikající, rozdě...
 • § 38f – Do obchodního rejstříku se ohle...
 • § 38h – Do obchodního rejstříku se ohle...
 • § 38i – Sbírka listin obsahuje
 • § 38j – Do sbírky listin se ohledně zah...
 • § 38k – Podnikatel zapsaný v obchodním ...
 • § 38l – Statutárním orgánem, členem sta...
 • § 39 – Obchodní společnosti a družstva...
 • § 40 – Obchodní společnosti a družstva...
 • § 41 – Fyzické i právnické osoby, kter...
 • § 42 – Zneužitím účasti v hospodářské ...
 • § 43 – Pokud z mezinárodních smluv, ji...
 • § 44 – Základní ustanovení
 • § 45 – Klamavá reklama
 • § 46 – Klamavé označení zboží a služeb
 • § 47 – Vyvolání nebezpečí záměny
 • § 48 – Parazitování na pověsti
 • § 49 – Podplácení
 • § 50 – Zlehčování
 • § 50a – Srovnávací reklama
 • § 51 – Porušení obchodního tajemství
 • § 52 – Ohrožování zdraví a životního p...
 • § 53 – Osoby, jejichž práva byla nekal...
 • § 54 – Právo, aby se rušitel protipráv...
 • § 56 – Obchodní společnost (dále jen "...
 • § 56a – Zneužití většiny stejně jako me...
 • § 57 – Založení společnosti
 • § 58 – Základní kapitál
 • § 59 – Vklad společníka
 • § 60 – Správa a splácení vkladů před v...
 • § 61 – Podíl
 • § 62 – Vznik společnosti
 • § 64 – Jednání jménem společnosti před...
 • § 65 – Zákaz konkurence
 • § 65a – Jsou-li v účetnictví společnost...
 • § 66 – Osoba, která je statutárním org...
 • § 66a – Podnikatelská seskupení
 • § 66b – Jednání ve shodě
 • § 66c – Každý, kdo pomocí svého vlivu v...
 • § 67 – Rezervní fond
 • § 67a – nadpis vypuštěn
 • § 68a – Neplatnost společnosti
 • § 71 – Likvidátora jmenuje statutární ...
 • § 72 – Likvidátor činí jménem společno...
 • § 73 – Likvidátor oznámí vstup společn...
 • § 74 – Likvidátor sestaví ke dni vstup...
 • § 75 – Bez zbytečného odkladu po prove...
 • § 75a – Likvidace končí rozdělením likv...
 • § 75b – Jestliže se po skončení likvida...
 • § 76 – Veřejnou obchodní společností j...
 • § 77 – Firma musí obsahovat označení "...
 • § 78 – Společenská smlouva musí obsaho...
 • § 79 – Práva a povinnosti společníků s...
 • § 79a – Společník je při plnění svých p...
 • § 80 – Společník je povinen splatit sv...
 • § 81 – K obchodnímu vedení společnosti...
 • § 82 – Zisk se dělí mezi společníky ro...
 • § 82a – Každý společník je oprávněn pod...
 • § 83 – Změnou společenské smlouvy může...
 • § 84 – Zákaz konkurence
 • § 85 – Statutárním orgánem veřejné obc...
 • § 86 – Veřejná obchodní společnost odp...
 • § 87 – Společník, který do společnosti...
 • § 88 – Kromě případů uvedených v § 68
 • § 89 – V případech uvedených v § 88 od...
 • § 90 – Společník může navrhnout, aby s...
 • § 91 – Smrt společníka
 • § 92 – Vypořádání společníků
 • § 93 – Komanditní společnost je společ...
 • § 94 – Společenská smlouva musí obsaho...
 • § 95 – Firma společnosti musí obsahova...
 • § 96 – Návrh na zápis komanditní spole...
 • § 97 – K obchodnímu vedení společnosti...
 • § 97a – Komanditista je povinen vložit ...
 • § 98 – Komanditista je oprávněn nahlíž...
 • § 99 – Zákaz konkurence neplatí pro ko...
 • § 100 – Rozdělení zisku na část připada...
 • § 101 – Statutárním orgánem společnosti...
 • § 102 – Komanditista není oprávněn ze s...
 • § 105 – Společností s ručením omezeným ...
 • § 106 – Společnost odpovídá za porušení...
 • § 107 – Firma společnosti musí obsahova...
 • § 108 – Výše základního kapitálu společ...
 • § 109 – Výše vkladu společníka musí čin...
 • § 110 – Společenská smlouva musí obsaho...
 • § 111 – Před podáním návrhu na zápis sp...
 • § 112 – Návrh na zápis společnosti do o...
 • § 113 – Společník je povinen splatit vk...
 • § 114 – Obchodní podíl představuje účas...
 • § 115 – Se souhlasem valné hromady může...
 • § 116 – Zánikem právnické osoby, která ...
 • § 117 – Rozdělení obchodního podílu je ...
 • § 117a – Zastavení obchodního podílu
 • § 118 – Změna osoby společníka se zapis...
 • § 119 – Spojí-li se všechny obchodní po...
 • § 120 – Společnost nemůže nabývat vlast...
 • § 121 – Společenská smlouva může určit,...
 • § 122 – Společníci vykonávají svá práva...
 • § 123 – Společníci se podílejí na zisku...
 • § 124 – Společnost vytvoří rezervní fon...
 • § 125 – Valná hromada je nejvyšším orgá...
 • § 126 – Společník se zúčastňuje jednání...
 • § 127 – Valná hromada je schopná usnáše...
 • § 128 – Nestanoví-li zákon, společenská...
 • § 129 – Termín a program valné hromady ...
 • § 130 – Společníci mohou přijímat rozho...
 • § 131 – Každý společník, jednatel, likv...
 • § 131a – Žaloba společníka
 • § 132 – Má-li společnost jediného spole...
 • § 133 – Statutárním orgánem společnosti...
 • § 134 – Jednateli náleží obchodní veden...
 • § 135 – Jednatelé jsou povinni zajistit...
 • § 136 – Zákaz konkurence
 • § 137 – Dozorčí rada se zřizuje, stanov...
 • § 138 – Dozorčí rada: a) dohlíží na čin...
 • § 139 – Členové dozorčí rady jsou volen...
 • § 140 – Členové dozorčí rady jsou opráv...
 • § 141 – Ke změně obsahu společenské sml...
 • § 142 – Zvýšení základního kapitálu pen...
 • § 143 – Společníci mají přednostní práv...
 • § 144 – Valná hromada může rozhodnout o...
 • § 145 – Jednatelé jsou povinni bez zbyt...
 • § 146 – Rozhodnutí valné hromady o sníž...
 • § 147 – Jednatelé jsou povinni zveřejni...
 • § 149 – Vyloučení společníka
 • § 149a – Dohoda o ukončení účasti
 • § 150 – Vypořádání
 • § 151 – Kromě případů uvedených v § 68
 • § 154 – Akciovou společností je společn...
 • § 155 – Akcie je cenným papírem, s nímž...
 • § 156 – Forma akcie
 • § 156a – Samostatně převoditelná práva
 • § 156b – Rozhodný den
 • § 157 – Stanovy musí určit jmenovitou h...
 • § 158 – Stanovy mohou určit, že zaměstn...
 • § 159 – Stanovy mohou určit vydání druh...
 • § 160 – Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
 • § 161 – Společnost nesmí upisovat vlast...
 • § 161a – Společnost může sama nebo prost...
 • § 161b – Společnost může nabývat vlastní...
 • § 161c – Právní úkon učiněný v rozporu s...
 • § 161d – Jestliže společnost nabude vlas...
 • § 161e – Společnost nesmí při nabývání v...
 • § 161f – Na upisování, nabývání a zastav...
 • § 162 – Společnost může být založena je...
 • § 163 – Zakladatelská smlouva
 • § 163a – Emisní kurs akcie
 • § 164 – Zakladatel nebo zakladatelé zab...
 • § 165 – K upsání akcie na základě veřej...
 • § 166 – Po upsání navrhovaného základní...
 • § 167 – Upisování akcií je neúčinné, je...
 • § 168 – Upisovatelé, kteří upsali akcie...
 • § 169 – Upisovatelé, kteří splnili povi...
 • § 170 – Ustavující valná hromada se můž...
 • § 171 – Ustavující valná hromada a) roz...
 • § 172 – Založení společnosti bez veřejn...
 • § 173 – Stanovy
 • § 174 – Stanovy podle potřeby rovněž up...
 • § 175 – Návrh na zápis do obchodního re...
 • § 176 – Zatímní list
 • § 177 – Upisovatel je povinen splatit e...
 • § 178 – Podíly na zisku společnosti
 • § 179 – Dividendu přijatou v dobré víře...
 • § 180 – Akcionář je oprávněn účastnit s...
 • § 181 – Akcionář nebo akcionáři společn...
 • § 182 – Na žádost akcionáře nebo akcion...
 • § 183 – Neplatnost usnesení valné hromady
 • § 183a – nadpis vypuštěn
 • § 183i – Osoba, která vlastní ve společn...
 • § 183j – Představenstvo svolá valnou hro...
 • § 183k – Vlastníci účastnických cenných ...
 • § 183l – Představenstvo podá bez zbytečn...
 • § 183m – Oprávněné osoby mají právo na p...
 • § 183n – Zvláštnosti postupu při výkupu ...
 • § 184 – Nejvyšším orgánem společnosti j...
 • § 185 – Valná hromada je schopna se usn...
 • § 186 – Valná hromada rozhoduje většino...
 • § 186a – Rozhodne-li valná hromada o vyř...
 • § 186b – Pokud rozhodla valná hromada o ...
 • § 186c – Při posuzování způsobilosti val...
 • § 186d – Dohody o výkonu hlasovacích práv
 • § 187 – Do působnosti valné hromady náleží
 • § 188 – Valná hromada zvolí svého předs...
 • § 189 – Představenstvo zabezpečuje vyho...
 • § 190 – Má-li společnost jen jediného a...
 • § 190a – Smlouva o převodu zisku
 • § 190b – Ovládací smlouva
 • § 190c – Ovládací smlouva nebo smlouva o...
 • § 190d – Ovládací smlouva nebo smlouva o...
 • § 190e – Statutární orgán osoby, jež uza...
 • § 190f – Návrh ovládací smlouvy nebo sml...
 • § 190g – Všichni společníci nebo členové...
 • § 190h – Na valné hromadě nebo členské s...
 • § 190i – Na dohodu o změně ovládací smlo...
 • § 190j – Ovládací smlouva a smlouva o př...
 • § 191 – Představenstvo je statutárním o...
 • § 192 – Představenstvo zabezpečuje obch...
 • § 193 – Představenstvo svolá valnou hro...
 • § 194 – Členy představenstva volí a odv...
 • § 195 – O průběhu zasedání představenst...
 • § 196 – Zákaz konkurence
 • § 196a – Společnost může uzavřít smlouvu...
 • § 197 – Dozorčí rada dohlíží na výkon p...
 • § 198 – Dozorčí rada přezkoumává řádnou...
 • § 199 – Dozorčí rada svolává valnou hro...
 • § 200 – Dozorčí rada musí mít nejméně t...
 • § 201 – Členové dozorčí rady se účastní...
 • § 202 – O zvýšení základního kapitálu r...
 • § 203 – Zvýšení základního kapitálu ups...
 • § 204 – Na postup při zvyšování základn...
 • § 204a – Každý akcionář má přednostní pr...
 • § 204b – Poukázka na akcie
 • § 205 – Na základě rozhodnutí valné hro...
 • § 206 – Představenstvo je povinno podat...
 • § 207 – Podmíněné zvýšení základního ka...
 • § 208 – Po schválení řádné, mimořádné n...
 • § 209 – Zvýšení základního kapitálu se ...
 • § 209a – Kombinované zvýšení základního ...
 • § 210 – Zvýšení základního kapitálu roz...
 • § 211 – O snížení základního kapitálu r...
 • § 212 – V pozvánce nebo oznámení, které...
 • § 213 – Je-li společnost povinna snížit...
 • § 213a – Snížení jmenovité hodnoty akcií...
 • § 213b – Vzetí akcií z oběhu na základě ...
 • § 213c – Vzetí akcií z oběhu na základě ...
 • § 213d – Upuštění od vydání akcií
 • § 214 – Pokud jsou akcionáři v prodlení...
 • § 215 – Představenstvo je povinno písem...
 • § 216 – Po uplynutí 90 dnů od doručení ...
 • § 216a – Ustanovení § 215
 • § 216b – Na jedné valné hromadě lze přij...
 • § 216c – Souběžné snížení a zvýšení zákl...
 • § 217 – Společnost vytváří rezervní fon...
 • § 217a – Opční listy
 • § 219 – Likvidátora jmenuje a odvolává ...
 • § 220 – Likvidační zůstatek se dělí mez...
 • § 221 – Družstvo je společenstvím neuza...
 • § 222 – Družstvo je právnickou osobou. ...
 • § 223 – Základní kapitál družstva tvoří...
 • § 224 – Založení družstva
 • § 225 – Družstvo vzniká dnem zápisu do ...
 • § 226 – Stanovy družstva musí obsahovat:
 • § 227 – Členy družstva mohou být osoby ...
 • § 228 – Družstvo vede seznam všech svýc...
 • § 229 – Členská práva a povinnosti může...
 • § 230 – Převod práv a povinností spojen...
 • § 231 – Členství zaniká písemnou dohodo...
 • § 232 – Členství fyzické osoby zaniká s...
 • § 233 – Při zániku členství za trvání d...
 • § 234 – Vypořádací podíl se uhrazuje v ...
 • § 235 – Nedělitelný fond
 • § 236 – Rozdělení zisku
 • § 237 – Orgány družstva jsou: a) člensk...
 • § 238 – Orgánem družstva nebo jeho člen...
 • § 239 – Nejvyšším orgánem družstva je s...
 • § 240 – Při hlasování má každý člen jed...
 • § 241 – O každé členské schůzi se pořiz...
 • § 242 – Na návrh člena vysloví soud nep...
 • § 243 – Představenstvo
 • § 243a – Každý člen je oprávněn podat jm...
 • § 244 – Kontrolní komise
 • § 244a – Jestliže způsobem a za podmínek...
 • § 245 – Orgány malého družstva
 • § 246 – Funkční období členů orgánů dru...
 • § 247 – Funkce člena představenstva a č...
 • § 248 – Člen družstva, který je do své ...
 • § 249 – Zákaz konkurence
 • § 250 – Hlasování v představenstvu a ko...
 • § 251 – Nároky družstva z odpovědnosti ...
 • § 252 – Družstvo je povinno sestavit za...
 • § 253 – Určují-li tak stanovy nebo zvlá...
 • § 254 – Družstvo zaniká výmazem z obcho...
 • § 258 – Členská schůze může rozhodnout,...
 • § 260 – Použití předpisů o obchodních s...
 • § 261 – Tato část zákona upravuje závaz...
 • § 262 – Strany si mohou dohodnout, že j...
 • § 263 – Strany se mohou odchýlit od ust...
 • § 264 – Při určení práv a povinností ze...
 • § 265 – Výkon práva, který je v rozporu...
 • § 266 – Projev vůle se vykládá podle úm...
 • § 267 – Jestliže je neplatnost právního...
 • § 268 – Kdo způsobil neplatnost právníh...
 • § 269 – Ustanovení upravující v hlavě I...
 • § 270 – Dohoda při uzavírání smlouvy, ž...
 • § 271 – Jestliže si strany při jednání ...
 • § 272 – Smlouva vyžaduje k platnosti pí...
 • § 273 – Část obsahu smlouvy lze určit t...
 • § 274 – Použijí-li strany ve smlouvě ně...
 • § 275 – Je-li uzavřeno více smluv při t...
 • § 276 – Projev vůle, kterým se navrhova...
 • § 277 – Veřejný návrh lze odvolat, jest...
 • § 278 – Na základě veřejného návrhu je ...
 • § 279 – Uzavření smlouvy je navrhovatel...
 • § 280 – Stanoví-li to výslovně veřejný ...
 • § 281 – Kdo vyhlásí neurčitým osobám so...
 • § 282 – K vyhlášení veřejné obchodní so...
 • § 283 – Vyhlašovatel nemůže uveřejněné ...
 • § 284 – Návrh lze zahrnout do soutěže, ...
 • § 285 – Předložený návrh nelze odvolat ...
 • § 286 – Vyhlašovatel vybere nejvhodnějš...
 • § 287 – Vyhlašovatel je povinen přijmou...
 • § 288 – Vyhlašovatel je povinen bez zby...
 • § 289 – Základní ustanovení
 • § 290 – Zavázaná strana je povinna uzav...
 • § 291 – Ustanovení § 290
 • § 292 – Obsah smlouvy se určí podle úče...
 • § 293 – Je-li zavázáno k témuž plnění s...
 • § 294 – Vyplývá-li ze smlouvy nebo z po...
 • § 295 – Převezme-li několik osob závaze...
 • § 296 – Je-li dlužník zavázán současně ...
 • § 300 – Okolnosti vylučující odpovědnos...
 • § 301 – Nepřiměřeně vysokou smluvní pok...
 • § 302 – Odstoupení od smlouvy se nedotý...
 • § 303 – Kdo věřiteli písemně prohlásí, ...
 • § 304 – Ručením lze zajistit jen platný...
 • § 305 – Věřitel je povinen bez zbytečné...
 • § 306 – Věřitel je oprávněn domáhat se ...
 • § 307 – Zaručí-li se za tentýž závazek ...
 • § 308 – Ručitel, jenž splní závazek, za...
 • § 309 – Uspokojí-li ručitel věřitele be...
 • § 310 – Právo věřitele vůči ručiteli se...
 • § 311 – Ručení zaniká zánikem závazku, ...
 • § 312 – Ustanovení § 305 až 311
 • § 313 – Základní ustanovení
 • § 314 – Je-li bankovní zárukou zajištěn...
 • § 315 – Jestliže bankovní záruku potvrd...
 • § 316 – Banka ručí za splnění zajištěné...
 • § 317 – Nevyplývá-li ze záruční listiny...
 • § 318 – Jestliže podle záruční listiny ...
 • § 319 – Banka plní svůj závazek z banko...
 • § 320 – Je-li banka povinna podle záruč...
 • § 321 – Je-li doba platnosti v záruční ...
 • § 322 – Na bankovní záruku se použijí j...
 • § 323 – Uzná-li někdo písemně svůj urči...
 • § 323a – Finančním zajištěním se v soula...
 • § 323b – Finanční zajištění může být sje...
 • § 323c – Nastala-li rozhodná skutečnost,...
 • § 323d – Finanční zajištění může být sje...
 • § 323e – Nastala-li rozhodná skutečnost,...
 • § 323f – Převod finančního kolaterálu
 • § 324 – Závazek zanikne, je-li věřiteli...
 • § 325 – Mají-li strany vzájemné závazky...
 • § 326 – Je-li strana povinna plnit záva...
 • § 327 – Lze-li závazek splnit několika ...
 • § 328 – Je-li předmětem plnění závazku ...
 • § 329 – Věřitel je povinen přijmout i č...
 • § 330 – Má-li být věřiteli splněno týmž...
 • § 331 – Plní-li dlužník svůj závazek po...
 • § 332 – Jestliže plnění závazku není vá...
 • § 333 – Přebírá-li plnění přímo věřitel...
 • § 334 – Otevření akreditivu, jakož i vy...
 • § 335 – K řádnému splnění závazku se vy...
 • § 336 – Není-li místo plnění určeno ve ...
 • § 337 – Peněžitý závazek plní dlužník n...
 • § 338 – Vznikl-li peněžitý závazek v so...
 • § 339 – Peněžitý závazek lze též platit...
 • § 340 – Dlužník je povinen závazek spln...
 • § 341 – Je-li podle smlouvy dlužník opr...
 • § 342 – Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z ...
 • § 343 – Splní-li dlužník peněžitý závaz...
 • § 344 – Od smlouvy lze odstoupit pouze ...
 • § 345 – Znamená-li prodlení dlužníka (§...
 • § 346 – Znamená-li prodlení dlužníka ne...
 • § 347 – Týká-li se prodlení dlužníka ne...
 • § 348 – Ohledně povinnosti, jež má být ...
 • § 349 – Odstoupením od smlouvy smlouva ...
 • § 350 – Je-li dodatečná lhůta poskytnut...
 • § 351 – Odstoupením od smlouvy zanikají...
 • § 352 – Závazek se považuje za splnitel...
 • § 353 – Dlužník, jehož závazek zanikl p...
 • § 354 – Při zániku závazku pro nemožnos...
 • § 355 – Zahrnou-li strany do smlouvy uj...
 • § 356 – Zmaří-li se po uzavření smlouvy...
 • § 357 – Strana, která odstoupila od sml...
 • § 358 – K započtení jsou způsobilé pohl...
 • § 359 – Proti pohledávce splatné nelze ...
 • § 360 – Započíst lze i pohledávku, jež ...
 • § 361 – Strana, jež vede na základě sml...
 • § 362 – Peněžité pohledávky znějící na ...
 • § 363 – Byla-li pohledávka postupně pře...
 • § 364 – Na základě dohody stran lze zap...
 • § 365 – Dlužník je v prodlení, jestliže...
 • § 366 – Pokud zákon nestanoví pro jedno...
 • § 367 – Věřitel je oprávněn při prodlen...
 • § 368 – Je-li dlužník v prodlení s před...
 • § 369 – Je-li dlužník v prodlení se spl...
 • § 369a – Ve vztahu mezi podnikateli nebo...
 • § 370 – Věřitel je v prodlení, jestliže...
 • § 371 – Od věřitele, který je v prodlen...
 • § 372 – Je-li předmětem plnění věc, kte...
 • § 373 – Kdo poruší svou povinnost ze zá...
 • § 374 – Za okolnosti vylučující odpověd...
 • § 375 – Bylo-li porušení povinnosti ze ...
 • § 376 – Poškozená strana nemá nárok na ...
 • § 377 – Strana, která porušuje svou pov...
 • § 378 – Škoda se nahrazuje v penězích; ...
 • § 379 – Nestanoví-li tento zákon jinak,...
 • § 380 – Za škodu se považuje též újma, ...
 • § 381 – Místo skutečně ušlého zisku můž...
 • § 382 – Poškozená strana nemá nárok na ...
 • § 383 – Je-li k náhradě škody zavázáno ...
 • § 384 – Osoba, které hrozí škoda, je po...
 • § 385 – Odstoupila-li poškozená strana ...
 • § 386 – Nároku na náhradu škody se nelz...
 • § 387 – Právo se promlčí uplynutím prom...
 • § 388 – Promlčením právo na plnění povi...
 • § 389 – Jestliže dlužník splnil svůj zá...
 • § 390 – Jestliže se promlčí právo uskut...
 • § 391 – U práv vymahatelných u soudu za...
 • § 392 – U práva na plnění závazku běží ...
 • § 393 – U práv vzniklých z porušení pov...
 • § 394 – U práv, jež vznikají odstoupení...
 • § 395 – U práva požadovat vydání uložen...
 • § 396 – U práva na peněžní prostředky u...
 • § 397 – Nestanoví-li zákon pro jednotli...
 • § 398 – U práva na náhradu škody běží p...
 • § 399 – Práva vzniklá ze škody na dopra...
 • § 400 – Změna v osobě dlužníka nebo věř...
 • § 401 – Strana, vůči níž se právo proml...
 • § 402 – Promlčecí doba přestává běžet, ...
 • § 403 – Promlčecí doba přestává běžet, ...
 • § 404 – Bylo-li právo, jež podléhá prom...
 • § 405 – Jestliže právo bylo uplatněno p...
 • § 406 – Soudní nebo rozhodčí řízení zah...
 • § 407 – Uzná-li dlužník písemně svůj zá...
 • § 408 – Bez ohledu na jiná ustanovení t...
 • § 409 – Základní ustanovení
 • § 410 – Smlouva o dodání zboží, které m...
 • § 411 – Prodávající je povinen kupující...
 • § 412 – Není-li prodávající povinen pod...
 • § 413 – Uskutečňuje-li se dodání zboží ...
 • § 414 – Prodávající je povinen dodat zb...
 • § 415 – Pokud z obchodních zvyklostí ne...
 • § 416 – Není-li doba dodání zboží smluv...
 • § 417 – Prodávající je povinen předat k...
 • § 418 – Předání dokladů, na něž se nevz...
 • § 419 – Doklady, jež jsou potřebné k př...
 • § 420 – Prodávající je povinen dodat zb...
 • § 421 – Vyplývá-li ze smlouvy, že množs...
 • § 422 – Poruší-li prodávající povinnost...
 • § 423 – Byly-li použity podle smlouvy p...
 • § 424 – Prodávající neodpovídá za vady ...
 • § 425 – Prodávající odpovídá za vadu, k...
 • § 426 – Jestliže prodávající dodá zboží...
 • § 427 – Kupující je povinen prohlédnout...
 • § 428 – Právo kupujícího z vad zboží ne...
 • § 429 – Zárukou za jakost zboží přejímá...
 • § 430 – Nevyplývá-li z obsahu smlouvy n...
 • § 431 – Odpovědnost prodávajícího za va...
 • § 432 – Pro vady zboží, na něž se vztah...
 • § 433 – Zboží má právní vady, jestliže ...
 • § 434 – Nárok z právních vad nevzniká, ...
 • § 435 – Uplatnění práva uvedeného v § 433
 • § 436 – Je-li dodáním zboží s vadami po...
 • § 437 – Je-li dodáním zboží s vadami sm...
 • § 438 – Při dodání náhradního zboží je ...
 • § 439 – Nárok na slevu z kupní ceny odp...
 • § 440 – Nároky z vad zboží se nedotýkaj...
 • § 441 – Kupující nemůže odstoupit od sm...
 • § 442 – Dodá-li prodávající větší množs...
 • § 443 – Kupující nabývá vlastnického pr...
 • § 444 – Strany si mohou písemně dojedna...
 • § 445 – Strany si mohou smluvit, že kup...
 • § 446 – Kupující nabývá vlastnické práv...
 • § 447 – Kupující je povinen zaplatit za...
 • § 448 – Kupující je povinen zaplatit do...
 • § 449 – Jestliže má být kupní cena plac...
 • § 450 – Nevyplývá-li ze smlouvy něco ji...
 • § 451 – Kupující je povinen učinit úkon...
 • § 452 – Jestliže má kupující podle smlo...
 • § 453 – Prodávající může požadovat, aby...
 • § 454 – Bylo-li smluveno zajištění záva...
 • § 455 – Nebezpečí škody na zboží (§ 368...
 • § 456 – Má-li kupující převzít zboží od...
 • § 457 – Jestliže je prodávající povinen...
 • § 458 – Nebezpečí škody na zboží určené...
 • § 459 – Strany si mohou smluvit, že neb...
 • § 460 – Je-li v době uzavření smlouvy z...
 • § 461 – Škoda na zboží, jež vznikla po ...
 • § 462 – Jestliže je kupující v prodlení...
 • § 463 – Jestliže kupující převzal zboží...
 • § 464 – Jestliže po dopravení zboží do ...
 • § 465 – Povinnosti podle § 462 až 464
 • § 466 – Strana, která je v prodlení s p...
 • § 467 – Podléhá-li zboží rychlé zkáze n...
 • § 468 – Strana, která zboží prodala, je...
 • § 469 – Jestliže některá strana v soula...
 • § 470 – V případech, na něž se nevztahu...
 • § 471 – Koupě na zkoušku vzniká uzavřen...
 • § 472 – Nepřevzal-li kupující zboží, má...
 • § 473 – Jestliže strany dohodnou při ur...
 • § 474 – Neurčí-li strany ve smlouvě, kt...
 • § 475 – Práva a povinnosti stran z dolo...
 • § 476 – Základní ustanovení
 • § 477 – Na kupujícího přecházejí všechn...
 • § 478 – Zhorší-li se nepochybně prodeje...
 • § 479 – Na kupujícího přecházejí všechn...
 • § 482 – Má se za to, že kupní cena je s...
 • § 483 – Ke dni účinnosti smlouvy je pov...
 • § 484 – Prodávající je povinen nejpozdě...
 • § 485 – V zápise o převzetí věcí sepsan...
 • § 486 – Kupující má právo na přiměřenou...
 • § 487 – Ustanovení § 477 až 486
 • § 488 – Prodá-li podnik osoba zapsaná v...
 • § 488a – Pro smlouvu o prodeji podniku p...
 • § 488b – Základní ustanovení
 • § 488c – Podnik nelze přenechat do podná...
 • § 488d – Nájemcem může být jen podnikate...
 • § 488e – Nájemce je povinen provozovat p...
 • § 488f – Není-li dohodnuto něco jiného, ...
 • § 488g – Na základě smlouvy o nájmu podn...
 • § 488h – Pro nájem podniku nebo jeho čás...
 • § 488i – Pro smlouvy, jimiž se pronajímá...
 • § 489 – Základní ustanovení
 • § 490 – Je-li nájemce oprávněn podle sm...
 • § 491 – Je-li nájemce oprávněn podle sm...
 • § 492 – Oznámí-li písemně oprávněná str...
 • § 493 – Vznikem kupní smlouvy (§ 492
 • § 494 – Není-li v ujednání určena kupní...
 • § 495 – Pro posuzování vad věci jsou ro...
 • § 496 – Smlouva může stanovit, že po ur...
 • § 497 – Základní ustanovení
 • § 498 – Strany mohou určit peněžní pros...
 • § 499 – Za sjednání závazku věřitele po...
 • § 500 – Dlužník je oprávněn uplatnit ná...
 • § 501 – Věřitel je povinen dlužníku pen...
 • § 502 – Od doby poskytnutí peněžních pr...
 • § 503 – Závazek platit úroky je splatný...
 • § 504 – Dlužník je povinen vrátit posky...
 • § 505 – Zanikne-li nebo zhorší-li se za...
 • § 506 – Je-li dlužník v prodlení s vrác...
 • § 507 – Mají-li být poskytnuté peněžní ...
 • § 508 – Základní ustanovení
 • § 509 – Stanoví-li tak zvláštní předpis...
 • § 510 – Poskytovatel je povinen po dobu...
 • § 511 – Poskytovatel je nadále oprávněn...
 • § 512 – Poskytovatel je povinen bez zby...
 • § 513 – Nabyvatel je povinen utajovat p...
 • § 514 – Je-li nabyvatel omezován ve výk...
 • § 515 – Nebyla-li smlouva sjednána na d...
 • § 516 – Základní ustanovení
 • § 517 – Opatrovatel je povinen věc pečl...
 • § 518 – I když se opatrovatel zavázal v...
 • § 519 – Svěří-li opatrovatel bez souhla...
 • § 520 – Opatrovatel nesmí bez souhlasu ...
 • § 521 – Uložitel je povinen nahradit op...
 • § 522 – Opatrovatel je povinen uloženou...
 • § 523 – I když byla smluvena doba, po k...
 • § 524 – Není-li ujednáno a ani z okolno...
 • § 525 – Nepřevezme-li uložitel věc včas...
 • § 526 – Ustanoveními § 517 až 525
 • § 527 – Základní ustanovení
 • § 528 – Skladovatel je povinen věc přev...
 • § 529 – Nevyplývá-li ze smlouvy něco ji...
 • § 530 – Skladovatel je povinen uložit v...
 • § 531 – Ukladatel platí skladné ode dne...
 • § 532 – Je-li skladování sjednáno na do...
 • § 533 – Skladovatel odpovídá za škodu n...
 • § 534 – Skladovatel může odstoupit od s...
 • § 535 – Skladovatel má k zajištění svýc...
 • § 536 – Smlouvou o dílo se zavazuje zho...
 • § 537 – Zhotovitel je povinen provést d...
 • § 538 – Zhotovitel díla může pověřit je...
 • § 539 – Věci, které má objednatel podle...
 • § 540 – Objednatel nese nebezpečí škody...
 • § 541 – Ohledně věcí, které zhotovitel ...
 • § 542 – Jestliže zhotovitel zhotovuje v...
 • § 543 – Má-li ke zhotovené věci vlastni...
 • § 544 – Má-li ke zhotovované věci vlast...
 • § 545 – Ustanovení § 544
 • § 546 – Objednatel je povinen zhotovite...
 • § 547 – Cena podle rozpočtu
 • § 548 – Objednatel je povinen zaplatit ...
 • § 549 – Dohodnou-li se strany po uzavře...
 • § 550 – Objednatel je oprávněn kontrolo...
 • § 551 – Zhotovitel je povinen upozornit...
 • § 552 – Zjistí-li zhotovitel při provád...
 • § 553 – Stanoví-li smlouva, že objednat...
 • § 554 – Zhotovitel splní svou povinnost...
 • § 555 – Nezahrnuje-li smlouva povinnost...
 • § 556 – Spočívá-li dílo v jiném výsledk...
 • § 557 – Výsledek činnosti, jež je předm...
 • § 558 – Je-li předmětem díla podle § 556
 • § 559 – Zhotovitel odpovídá za porušení...
 • § 560 – Dílo má vady, jestliže proveden...
 • § 561 – Zhotovitel neodpovídá za vady d...
 • § 562 – Objednatel je povinen předmět d...
 • § 563 – Záruční doba týkající se díla p...
 • § 564 – Při vadách díla platí přiměřeně...
 • § 565 – Využije-li objednatel podle ust...
 • § 566 – Mandátní smlouvou se zavazuje m...
 • § 567 – Mandatář je povinen postupovat ...
 • § 568 – Mandatář je povinen zařídit zál...
 • § 569 – Mandatář je povinen předat bez ...
 • § 570 – Mandatář odpovídá za škodu na v...
 • § 571 – Není-li výše úplaty ve smlouvě ...
 • § 572 – Mandant je povinen uhradit mand...
 • § 573 – Mandatář neodpovídá za porušení...
 • § 574 – Mandant může smlouvu kdykoli čá...
 • § 575 – Mandatář může smlouvu vypovědět...
 • § 576 – Ustanovení § 567 až 575
 • § 577 – Základní ustanovení
 • § 578 – Komisionář je povinen při zařiz...
 • § 579 – Komisionář je povinen chránit j...
 • § 580 – Nestanoví-li smlouva něco jinéh...
 • § 581 – Z jednání komisionáře nevznikaj...
 • § 582 – Komitent může požadovat na komi...
 • § 583 – K movitým věcem svěřeným komisi...
 • § 584 – Po zařízení záležitosti je komi...
 • § 585 – Komisionář je povinen bez zbyte...
 • § 586 – Jestliže osoba, s kterou komisi...
 • § 587 – Nebyla-li výše úplaty sjednána,...
 • § 588 – Zároveň s úplatou je komitent p...
 • § 589 – Pro komisionářskou smlouvu plat...
 • § 590 – Je-li předmětem závazku komisio...
 • § 591 – Základní ustanovení
 • § 592 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 593 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 594 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 595 – Vykonavatel kontroly má nárok n...
 • § 596 – Objednatel je povinen poskytnou...
 • § 597 – Provedení kontroly se nedotýká ...
 • § 598 – Jestliže vykonavatel kontroly n...
 • § 599 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 600 – Je-li vykonavatel kontroly podl...
 • § 601 – Základní ustanovení
 • § 602 – V rámci smlouvy je zasílatel po...
 • § 603 – Při plnění závazku je zasílatel...
 • § 604 – Příkazce je povinen poskytnout ...
 • § 605 – Neodporuje-li to smlouvě nebo n...
 • § 606 – Zasílatel je povinen podat přík...
 • § 607 – Zasílateli přísluší smluvní úpl...
 • § 608 – K zajištění svých nároků vůči p...
 • § 609 – Na zasílatelskou smlouvu se pou...
 • § 610 – Základní ustanovení
 • § 611 – Dopravce je oprávněn požadovat,...
 • § 612 – Podle smlouvy může být dopravce...
 • § 613 – Náložný list může znít na doruč...
 • § 614 – Dopravce je povinen v náložném ...
 • § 615 – Za zničený nebo ztracený náložn...
 • § 616 – Obsah náložného listu je rozhod...
 • § 617 – Dopravce je povinen přepravu pr...
 • § 618 – Dokud dopravce zásilku nevydal ...
 • § 619 – Je-li ve smlouvě určen příjemce...
 • § 620 – Byl-li vydán náložný list, má p...
 • § 621 – Dopravce může svůj závazek plni...
 • § 622 – Dopravce odpovídá za škodu na z...
 • § 623 – Dopravce je povinen urychleně p...
 • § 624 – Při ztrátě nebo zničení zásilky...
 • § 625 – Dopravci přísluší smluvená úpla...
 • § 626 – Odesílatel je povinen poskytnou...
 • § 627 – Přijetím zásilky přejímá příjem...
 • § 628 – Dopravce má k zajištění svých n...
 • § 629 – Prováděcí předpisy mohou upravi...
 • § 630 – Základní ustanovení
 • § 631 – Pronajímatel je povinen předat ...
 • § 632 – Nájemce je oprávněn užívat dopr...
 • § 633 – Nájemce je povinen udržovat dop...
 • § 634 – Nájemce je povinen platit nájem...
 • § 635 – Nájemce není povinen platit náj...
 • § 636 – Právo užívat dopravní prostřede...
 • § 637 – Po zániku práva užívat dopravní...
 • § 638 – Základní ustanovení
 • § 639 – Provozce je povinen zabezpečit,...
 • § 640 – Oprávnění požadovat smluvený pr...
 • § 641 – Jestliže podle smlouvy přejímá ...
 • § 642 – Základní ustanovení
 • § 643 – Zprostředkovatel je povinen bez...
 • § 644 – Zprostředkovateli vzniká nárok ...
 • § 645 – Vyplývá-li ze smlouvy, že zpros...
 • § 646 – Jestliže podle smlouvy vzniká z...
 • § 647 – Zprostředkovatel má nárok na pr...
 • § 648 – Zprostředkovatel je povinen pro...
 • § 649 – Zprostředkovatel neručí za spln...
 • § 650 – Smlouva o zprostředkování zanik...
 • § 651 – Vzniku práva zprostředkovatele ...
 • § 652 – nadpis vypuštěn
 • § 653 – Obchodní zástupce je povinen ve...
 • § 654 – Předmětem závazku obchodního zá...
 • § 655 – Obchodní zástupce je povinen us...
 • § 655a – Ve vztazích s obchodním zástupc...
 • § 656 – Obchodní zástupce je povinen sp...
 • § 657 – Obchodní zástupce nesmí sdělit ...
 • § 658 – Není-li v tomto dílu stanoveno ...
 • § 659 – Obchodní zástupce má nárok na p...
 • § 659a – Za úkony uskutečněné po dobu tr...
 • § 659b – Jde-li o úkony uskutečněné po u...
 • § 659c – Obchodní zástupce nemá právo na...
 • § 660 – Právo na provizi, nebyla-li uza...
 • § 661 – Vyplývá-li ze smlouvy, že obcho...
 • § 662 – Právo na provizi zanikne, je-li...
 • § 662a – Zastoupený předá obchodnímu zás...
 • § 663 – Zastoupený je povinen předat ob...
 • § 664 – Nevýhradní obchodní zastoupení
 • § 665 – Bylo-li sjednáno výhradní zasto...
 • § 666 – Zastoupený je oprávněn uzavírat...
 • § 667 – Závazek obchodního zástupce zan...
 • § 668 – Smlouva je sjednána na dobu neu...
 • § 669 – Právo na odškodnění
 • § 669a – Právo na odškodnění podle § 669
 • § 670 – Bylo-li výhradní zastoupení sje...
 • § 672 – Jestliže při sjednání výhradníh...
 • § 672a – Konkurenční doložky
 • § 673 – Základní ustanovení
 • § 674 – Předmětem vkladu může být určit...
 • § 675 – Tichý společník je oprávněn nah...
 • § 676 – Pro určení podílu tichého spole...
 • § 677 – O podíl na ztrátě se zkracuje v...
 • § 678 – Práva a povinnosti vůči třetím ...
 • § 679 – Účast tichého společníka na pod...
 • § 680 – Podnikatel je povinen vrátit ti...
 • § 681 – Pokud z ustanovení § 673 až 680
 • § 682 – Základní ustanovení
 • § 683 – Banka v souladu se smlouvou pís...
 • § 684 – Není-li úplata za otevření akre...
 • § 685 – Závazek banky z akreditivu je n...
 • § 686 – Nestanoví-li akreditivní listin...
 • § 687 – Jestliže neodvolatelný akrediti...
 • § 688 – Banka, která pouze oznamuje opr...
 • § 689 – Při dokumentárním akreditivu je...
 • § 690 – Banka je povinna přezkoumat s o...
 • § 691 – Jiné akreditivy
 • § 692 – Základní ustanovení
 • § 693 – Banka požádá dlužníka o zaplace...
 • § 694 – Přijatou peněžní částku nebo ce...
 • § 695 – Má-li podle smlouvy banka obsta...
 • § 696 – Není-li úplata za obstarání ink...
 • § 697 – Smlouvou o bankovním dokumentár...
 • § 698 – Dokumenty uvedené ve smlouvě je...
 • § 699 – Práva a povinnosti stran se říd...
 • § 700 – Základní ustanovení
 • § 701 – Banka je povinna předmět uložen...
 • § 702 – S přihlédnutím k povaze předmět...
 • § 703 – Uložitel je oprávněn kdykoli po...
 • § 704 – Banka odpovídá za škodu způsobe...
 • § 705 – Obě strany mohou kdykoli s okam...
 • § 706 – Po zániku smlouvy je banka povi...
 • § 707 – Banka má k zajištění svých práv...
 • § 708 – Základní ustanovení
 • § 709 – Ve smlouvě o běžném účtu banka ...
 • § 710 – Banka je povinna přijímat na úč...
 • § 711 – Smlouva o běžném účtu může stan...
 • § 712 – Nestanoví-li smlouva o běžném ú...
 • § 713 – Banka je povinna odepsat peněžn...
 • § 714 – Nestanoví-li smlouva o běžném ú...
 • § 715 – Smlouva o běžném účtu může být ...
 • § 715a – Smrtí majitele účtu smlouva o b...
 • § 716 – Základní ustanovení
 • § 716a – Smlouva o vkladovém účtu může o...
 • § 717 – Jestliže majitel účtu nakládá s...
 • § 718 – Banka je povinna platit majitel...
 • § 719 – Banka je povinna uvolněné peněž...
 • § 719a – Ustanovení § 715a
 • § 719b – Není-li v ustanoveních § 716 až...
 • § 720 – Základní ustanovení
 • § 721 – Osoba, která cestovní šek vydal...
 • § 722 – Cestovní šek musí obsahovat: a)...
 • § 723 – Při předložení cestovního šeku ...
 • § 724 – Na cestovní šek se nevztahují p...
 • § 725 – Základní ustanovení
 • § 726 – Závazek slibujícího vzniká doru...
 • § 727 – Slibující je povinen nahradit n...
 • § 728 – Příjemce slibu je povinen na úč...
 • § 729 – Ustanovení této hlavy se použij...
 • § 730 – Zvyklosti
 • § 731 – Úřední povolení
 • § 732 – Měna peněžního závazku
 • § 733 – Přepočet měn
 • § 734 – Obvyklá cena nebo úplata
 • § 735 – Prodlení s plněním peněžitého z...
 • § 736 – Okolnosti vylučující odpovědnost
 • § 737 – Při použití § 381
 • § 738 – Má-li obchodní zástupce sídlo n...
 • § 739 – Je-li v kupní smlouvě písemně s...
 • § 740 – Kupující, který převzal povinno...
 • § 741 – Je-li pochybné, z kterého území...
 • § 742 – Ujednáním o omezení prodeje se ...
 • § 743 – Není-li účelem ujednání podle §...
 • § 744 – Stanoví-li smlouva, že cena neb...
 • § 745 – Základní ustanovení
 • § 746 – Dodavatel nesmí po dobu platnos...
 • § 747 – Jednotlivé prodeje v rámci smlo...
 • § 748 – Není-li ve smlouvě stanoveno, n...
 • § 749 – Nedodržel-li odběratel časové r...
 • § 750 – Smlouvy závislé
 • § 751 – Za vícestranné výměnné obchody ...
 • § 752 – Vztahy vznikající z vícestranný...
 • § 753 – Žádný z účastníků vícestranného...
 • § 754 – Účastníci vícestranného výměnné...
 • § 755 – Účastník vícestranného výměnnéh...
 • § 756 – Ustanovení tohoto zákona se pou...
 • § 757 – Pro odpovědnost za škodu způsob...
 • § 758 – Při uzavírání smluv, jejichž st...
 • § 759 – Pokud ve smlouvě, jejímiž stran...
 • § 760 – Ustanovení tohoto zákona o záva...
 • § 761 – Právo hospodaření státních orga...
 • § 762 – Ustanovení upravující bankovní ...
 • § 763 – Tímto zákonem se řídí právní vz...
 • § 764 – Právní povaha veřejných obchodn...
 • § 765 – Družstva, která vznikla před úč...
 • § 766 – Zakladatelé družstevních podnik...
 • § 767 – Likvidace právnických osob podl...
 • § 768 – Zápisy v podnikovém rejstříku v...
 • § 769 – Povinnost zveřejnění údajů stan...
 • § 770 – Vláda České republiky stanoví n...
 • § 771 – Vláda České republiky vydá naří...
 • § 772 – Zrušují se:
 • § 773 – Ustanovení přepravních řádů a p...
 • § 774 – Vyhláška Federálního ministerst...
 • § 775 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Obchodní zákoník paragraf § 200

§ 200
(1) Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.
(2) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určenou stanovami. Funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti.
(3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7 a § 196.
(4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
(5) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle odstavce 1. Při volbě volitelů se postupuje obdobně. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle odstavce 1.
(6) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 5.
(7) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců. Není-li jich, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku podle odstavce 1. Má-li společnost více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád připustit i nepřímou volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně stejným počtem voličů.

Předchozí paragraf

Obchodní zákoník paragraf § 199

(1) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Následující paragraf

Obchodní zákoník paragraf § 201

(1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.


© 2024 Sbírka Zákonů