• « Hlavní menu
  • « Živnostenský zákon
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Tento zákon upravuje podmínky ž...
  • § 2 – Živností je soustavná činnost p...
  • § 3 – Živností není:
  • § 5 – Subjekty oprávněné provozovat ž...
  • § 6 – Všeobecné podmínky provozování ...
  • § 7 – Zvláštní podmínky provozování ž...
  • § 8 – Překážky provozování živnosti
  • § 9 – Rozdělení živností
  • § 10 – Živnostenské oprávnění
  • § 11 – Podnikatel může provozovat živn...
  • § 12 – Jménem a na účet fyzické osoby,...
  • § 13 – Pokračování v živnosti při úmrt...
  • § 14 – nadpis vypuštěn
  • § 17 – Provozovnou se pro účely tohoto...
  • § 18 – Obec může v přenesené působnost...
  • § 19 – Ohlašovacími živnostmi jsou
  • § 20 – Živnosti řemeslné jsou živnosti...
  • § 21 – Odborná způsobilost pro řemesln...
  • § 22 – Doklady prokazující odbornou zp...
  • § 23 – Živnosti vázané jsou živnosti u...
  • § 24 – Odborná způsobilost
  • § 25 – Živnost volná je živnost opravň...
  • § 26 – Živnosti koncesované jsou živno...
  • § 27 – Odborná způsobilost a podmínky ...
  • § 28 – Rozsah živnostenského oprávnění...
  • § 31 – Povinnosti podnikatele
  • § 34 – Podnikatel provozující živnost,...
  • § 42 – nadpis vypuštěn
  • § 43 – Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se ...
  • § 44 – nadpis vypuštěn
  • § 45 – Fyzická nebo právnická osoba, k...
  • § 45a – Fyzická osoba může společně s o...
  • § 46 – Fyzická osoba připojí k ohlášen...
  • § 47 – Splnil-li ohlašovatel všechny p...
  • § 48 – Živnostenský úřad zašle výpis, ...
  • § 49 – nadpis vypuštěn
  • § 50 – Náležitosti žádosti o koncesi
  • § 51 – Zjistí-li živnostenský úřad, že...
  • § 52 – Projednání žádosti
  • § 53 – Rozhodování o koncesi
  • § 54 – nadpis vypuštěn
  • § 55 – nadpis vypuštěn
  • § 56 – Změny údajů uvedených v žádosti...
  • § 57 – Živnostenské oprávnění zaniká:
  • § 58 – Živnostenský úřad zruší živnost...
  • § 59 – Živnostenský úřad je oprávněn u...
  • § 60 – Živnostenský rejstřík je inform...
  • § 60a – Živnostenskou kontrolu prováděj...
  • § 60b – Kontrolní činnost v rámci živno...
  • § 60c – Podnikatel je oprávněn přizvat ...
  • § 60d – Živnostenský úřad může rozhodnu...
  • § 61 – Přestupky
  • § 62 – Právnická osoba jako podnikatel...
  • § 63 – Právnická osoba nebo podnikajíc...
  • § 64 – Společná ustanovení
  • § 68 – Součinnost orgánů státní správy
  • § 69a – Státní příslušník členského stá...
  • § 70 – nadpis vypuštěn
  • § 71 – Místní příslušnost
  • § 72 – nadpis vypuštěn
  • § 73 – Mezinárodní smlouvy
  • § 73a – Vláda nařízením stanoví obsahov...
  • § 74 – Zachování dosavadních oprávnění
  • § 75 – Žádosti fyzických osob o regist...
  • § 76 – Živnosti, které podle zvláštníc...
  • § 77 – Oprávnění k podnikatelské činno...
  • § 79 – Likvidace majetku po předlužení
  • § 80 – Zrušovací ustanovení
  • § 81 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
  • Příl.1 – ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
  • Příl.2 – ŽIVNOSTI VÁZANÉ
  • Příl.3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
  • Příl.4 – ŽIVNOST VOLNÁ
  • Příl.5 – Seznam živností, jejichž výkon ...

Živnostenský zákon paragraf § 60c

§ 60c
Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.

Předchozí paragraf

Živnostenský zákon paragraf § 60b

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských úřadů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci

Následující paragraf

Živnostenský zákon paragraf § 60d

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.


© 2023 Sbírka Zákonů