Správní řád (500/2004 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků1)
 • § 2 – Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního
 • § 3 – Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,
 • § 4 – Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k
 • § 5 – Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí
 • § 6 – Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené,
 • § 7 – Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně
 • § 8 – Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi
 • § 9 – Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti
 • § 10 – Věcná příslušnost
 • § 11 – Místní příslušnost
 • § 12 – Postoupení pro nepříslušnost
 • § 13 – Příslušný správní orgán může usnesením dožádat podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní
 • § 14 – Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně předpokládat, že
 • § 15 – Vedení řízení
 • § 16 – Jednací jazyk
 • § 17 – Spis
 • § 18 – Protokol
 • § 19 – Společné ustanovení o doručování
 • § 20 – Doručování fyzickým osobám
 • § 21 – Doručování právnickým osobám
 • § 22 – Doručování do ciziny
 • § 23 – Uložení
 • § 24 – Překážky při doručování
 • § 25 – Doručování veřejnou vyhláškou
 • § 26 – Úřední deska
 • § 27 – Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou
 • § 28 – Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je
 • § 29 – Procesní způsobilost
 • § 30 – Úkony právnické osoby
 • § 31 – Zástupce
 • § 32 – Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví
 • § 33 – Zastoupení na základě plné moci
 • § 34 – Zástupce podle § 32 a 33 v řízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.
 • § 35 – Společný zmocněnec a společný zástupce
 • § 36 – Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může
 • § 37 – Podání
 • § 38 – Nahlížení do spisu
 • § 39 – Určení lhůty k provedení úkonu
 • § 40 – Počítání času
 • § 41 – Navrácení v předešlý stav
 • § 42 – Přijímání podnětů k zahájení řízení
 • § 43 – Odložení věci
 • § 44 – Zahájení řízení o žádosti
 • § 45 – Žádost
 • § 46 – Zahájení řízení z moci úřední
 • § 47 – O zahájení řízení je správní orgán povinen uvědomit bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky.
 • § 48 – Překážky řízení
 • § 49 – Ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení
 • § 50 – Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti,
 • § 51 – K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo
 • § 52 – Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede
 • § 53 – Důkaz listinou
 • § 54 – Důkaz ohledáním
 • § 55 – Důkaz svědeckou výpovědí
 • § 56 – Důkaz znaleckým posudkem
 • § 57 – Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně
 • § 58 – Úvodní ustanovení
 • § 59 – Předvolání
 • § 60 – Předvedení
 • § 61 – Předběžné opatření
 • § 62 – Pořádková pokuta
 • § 63 – Vykázání z místa konání úkonu
 • § 64 – Správní orgán může řízení usnesením přerušit
 • § 65 – Po dobu přerušení řízení činí správní orgán a účastníci úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Správní
 • § 66 – Řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže
 • § 67 – Obsah a forma rozhodnutí
 • § 68 – Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.
 • § 69 – V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení
 • § 70 – Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní
 • § 71 – Lhůty pro vydání rozhodnutí
 • § 72 – Oznamování rozhodnutí
 • § 73 – Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.
 • § 74 – Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné,
 • § 75 – Doložka právní moci nebo vykonatelnosti
 • § 76 – Usnesení
 • § 77 – Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotnost z tohoto
 • § 78 – Nicotnost se zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv. Účastníci řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, a dále
 • § 79 – Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně správního poplatku, ušlý výdělek účastníků
 • § 80 – Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti,
 • § 81 – Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.
 • § 82 – Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
 • § 83 – Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co
 • § 84 – Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí
 • § 85 – Nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává
 • § 86 – Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
 • § 87 – Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže
 • § 88 – Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu
 • § 89 – Nestanoví-li zákon jinak, je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán.
 • § 90 – Rozhodnutí odvolacího správního orgánu
 • § 91 – Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci,
 • § 92 – Opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou
 • § 93 – Jestliže v této hlavě není stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I až IV, VI a VII této části.
 • § 94 – V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat
 • § 95 – Správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí z moci úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci
 • § 96 – Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení
 • § 97 – Rozhodnutí v přezkumném řízení
 • § 98 – Zkrácené přezkumné řízení
 • § 99 – Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení
 • § 100 – Obnova řízení
 • § 101 – Nové rozhodnutí
 • § 102 – Společné ustanovení
 • § 103 – Podle ustanovení této hlavy se postupuje, pokud ten, jemuž byla exekučním titulem uložena povinnost peněžitého nebo nepeněžitého
 • § 104 – Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je
 • § 105 – Exekuční titul u exekučního správního orgánu uplatňuje
 • § 106 – Exekučním správním orgánem, který na žádost správního orgánu uvedeného v § 105 odst. 1 písm. a) nebo osoby oprávněné z exekučního titulu
 • § 107 – Příslušnost
 • § 108 – Právo vymáhat nepeněžitou povinnost
 • § 109 – Exekuční výzva
 • § 110 – Nařízení exekuce
 • § 111 – Exekuční příkaz
 • § 112 – Způsoby provedení exekuce
 • § 113 – Odložení a přerušení exekuce
 • § 114 – Při provádění exekuce oprávněná úřední osoba pověřením prokazuje, na základě kterého exekučního příkazu postupuje.
 • § 115 – Zastavení exekuce
 • § 116 – Exekuční náklady
 • § 117 – Námitky
 • § 118 – Společná ustanovení
 • § 119 – Ukládá-li exekuční titul, aby povinný podle něho provedl nějakou práci nebo výkon, které může vykonat i někdo jiný než povinný, vydá
 • § 120 – Přímé vynucení povinnosti se provede zejména vyklizením nemovitosti, stavby, bytu, místnosti nebo jiných prostor (dále jen "objekt"), odebráním movité
 • § 121 – Ukládá-li exekuční titul, aby povinný vyklidil objekt, exekuční správní orgán vydá exekuční příkaz a exekuci provede. Exekuční
 • § 122 – Zjistí-li oprávněná úřední osoba při vyklizení objektu, že se vyklizení objektu týká osoby, jejíž zdravotní stav by mohl
 • § 123 – Exekuce se provede tak, že oprávněná úřední osoba z vyklizovaného objektu
 • § 124 – Není-li vyklizení přítomen nikdo, kdo by mohl movité věci převzít, nebo je-li převzetí věcí odmítnuto, sepíší se věci a dají
 • § 125 – Ukládá-li exekuční titul, aby povinný vydal nebo dodal movitou věc, vydá exekuční správní orgán exekuční příkaz k provedení exekuce odebráním movité
 • § 126 – Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností
 • § 127 – Při provádění exekuce předvedením se exekuční příkaz doručuje orgánům, které mají předvedení provést; § 60 odst. 1 věta poslední
 • § 128 – Správní orgán může k účasti na provedení exekuce přímým vynucením přizvat nestranné osoby, aby zajistil jejich přítomnost při provádění určitého
 • § 129 – Nelze-li nebo není-li účelné provádět exekuci náhradním výkonem nebo přímým vynucením, vymáhá se splnění povinnosti postupným ukládáním donucovacích
 • § 130 – Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby
 • § 131 – Nadřízený správní orgán může na podnět příslušného správního orgánu nebo na požádání účastníka věc usnesením převzít místo
 • § 132 – Změní-li se v průběhu řízení okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti nebo věcné příslušnosti co do stupně a nestanoví-li
 • § 133 – Nelze-li věcnou příslušnost při rozhodování v oblasti státní správy určit na základě zvláštního zákona, provede řízení v
 • § 134 – Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, vede řízení před kolegiálním orgánem jeho předseda nebo předsedající, popřípadě člen,
 • § 135 – Hrozí-li, že se někdo pokusí ztížit nebo zmařit provedení úkonu správního orgánu, nebo hrozí-li nebezpečí osobám nebo majetku,
 • § 136 – Dotčenými orgány jsou
 • § 137 – Vysvětlení
 • § 138 – Zajištění důkazu
 • § 139 – Předběžná informace
 • § 140 – Společné řízení
 • § 141 – Sporné řízení
 • § 142 – Řízení o určení právního vztahu
 • § 143 – Řízení na místě
 • § 144 – Řízení s velkým počtem účastníků
 • § 145 – Řízení s předstihem žádosti
 • § 146 – Řízení o výběru žádosti
 • § 147 – Záruka za splnění povinnosti
 • § 148 – Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci
 • § 149 – Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
 • § 150 – Příkaz
 • § 151 – Vydání dokladu
 • § 152 – Rozklad
 • § 153 – Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
 • § 154 – Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje
 • § 155 – Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat
 • § 156 – Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma
 • § 157 – Nebude-li tím způsobena újma žádné z dotčených osob, může správní orgán usnesením prohlásit, že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí, které má
 • § 158 – Ustanovení této části se obdobně použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části
 • § 159 – Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.
 • § 160 – Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo
 • § 161 – Stanoví-li tak zvláštní zákon, může správní orgán uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která by byla účastníkem podle
 • § 162 – Ti, kdo by byli účastníky podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo řízení podle části druhé, popřípadě ti, kdož účastníky takového řízení
 • § 163 – Projev vůle učiněný v písemné formě, směřující k uzavření veřejnoprávní smlouvy, který je určen jedné nebo více určitým osobám, je
 • § 164 – Veřejnoprávní smlouva musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být na téže listině.
 • § 165 – Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy lze přezkoumat z moci úřední. Strana veřejnoprávní smlouvy, která není správním
 • § 166 – Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran; bylo-li k uzavření smlouvy třeba souhlasu správního
 • § 168 – Veřejnoprávní smlouva, nejde-li o veřejnoprávní smlouvu podle § 160, která se přímo dotýká práv nebo povinností třetí osoby,
 • § 169 – Spory z veřejnoprávní smlouvy rozhoduje
 • § 170 – Při postupu podle této části se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak,
 • § 171 – Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které
 • § 172 – Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 136 doručí veřejnou vyhláškou podle § 25, kterou
 • § 173 – Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou; opatření obecné povahy
 • § 174 – Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé.
 • § 175 – Stížnosti
 • § 176 – Ministerstvo vnitra vydá právní předpis k provedení § 79 odst. 4 a 5.
 • § 177 – Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví,
 • § 178 – Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je
 • § 179 – Řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů. Bylo-li rozhodnutí
 • § 180 – Tam, kde se podle dosavadních právních předpisů postupuje ve správním řízení tak, že správní orgány vydávají rozhodnutí,
 • § 181 – Stanoví-li dosavadní právní předpisy, že se v případech, v nichž správní orgány rozhodují podle tohoto zákona usnesením, vydává rozhodnutí, vydávají
 • § 182 – Ustanovení tohoto zákona o nicotnosti se použijí jen pro úkony správních orgánů učiněné po účinnosti tohoto zákona.
 • § 183 – Zrušuje se zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
 • § 184 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
© 2024 Sbírka Zákonů