Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (116/1990 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Vymezení pojmu
 • § 3 – Vznik nájmu
 • § 5 – Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce
 • § 6 – Podnájem
 • § 7 – Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou.
 • § 8 – Může-li nájemce užívat nebytový prostor omezeně jen proto, že pronajimatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené tímto zákonem,
 • § 9 – Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
 • § 10 – Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajimatel i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li
 • § 11 – Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, nebo pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví
 • § 12 – Výpovědní lhůta je tři měsíce, nebylo-li dohodnuto jinak; počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 • § 13 – Nebylo-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím
 • § 14 – Nebylo-li dohodnuto jinak, nájem zaniká
 • § 15 – Práva užívání nebytových prostor, vzniklá podle dosavadních předpisů, se řídí tímto zákonem a považují se za vztahy vzniklé
 • § 16 – Zrušují se
 • § 17 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů