Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (265/1992 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Účel zákona
 • § 2 – Práva uvedená v § 1 odst. 1
 • § 3 – Vklad podle § 2
 • § 4 – Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen "účastníci řízení") jsou účastníci toho právního úkonu, na jehož podkladě má
 • § 5 – Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá, zda a) navrhovanému vkladu není na překážku stav
 • § 6 – Katastrální úřad vyznačí den povolení vkladu zápisem ve spisu a na přezkoumávané listině dobu podání návrhu a skutečnost, že
 • § 7 – Práva uvedená v § 1 odst. 1
 • § 8 – Katastrální úřad zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností.
 • § 9 – Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího
 • § 10 – Poznámku zruší katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, vyvlastňovacího úřadu o zastavení vyvlastňovacího
 • § 11 – Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu
 • § 12 – Katastrální úřad vyznačí v katastru nejpozději následující pracovní den po doručení listiny, na jejímž podkladě se provádí
 • § 13 – Každý je oprávněn nahlédnout do katastru a učinit si o právních vztazích opisy nebo výpisy.
 • § 14 – Za vklad se považuje zápis do katastrálních operátů.
 • § 15 – Katastrální úřady převezmou všechny věci státního notářství, ve kterých probíhá řízení o registraci smluv a do účinnosti
 • § 16 – Zápisy právních vztahů v evidenci nemovitostí provedené podle dosavadních předpisů prokazují pravdivost skutečností v nich
 • § 17 – Příslušné ústřední orgány státní správy republik vyhláškami podrobněji upraví postup při vkladu, záznamu a poznámce.
 • § 18 – Zrušuje se § 4 odst. 2 zákona č. 22/1964 Sb.
 • § 19 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
© 2024 Sbírka Zákonů