Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět a rozsah úpravy
 • § 2 – Vymezení některých pojmů
 • § 3 – Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
 • § 4 – Nekalé obchodní praktiky
 • § 5 – Klamavé obchodní praktiky
 • § 5a – Agresivní obchodní praktiky
 • § 6 – Zákaz diskriminace spotřebitele
 • § 7a – Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami
 • § 7b – Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely
 • § 8a – Majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo
 • § 9 – Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby
 • § 10 – Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny
 • § 10a – Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce9b)
 • § 11 – Prodávající musí zajistit, aby informace uvedené v § 9
 • § 12 – Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy11)
 • § 13 – Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků
 • § 14 – Prodávající je povinen označit provozovnu způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem11b)
 • § 14a – Provozovatel tržiště (tržnice)11c)
 • § 15 – Umožňuje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek předvést.
 • § 16 – Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data
 • § 17 – Vyžaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat
 • § 18 – Prodávající je povinen informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů a tuto informaci na
 • § 18a – Výrobce nebo dovozce a prodávající nesmí používat názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly, uvedené
 • § 18b – Neoprávněné používání ekoznačky12c)
 • § 19 – S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba,13)
 • § 21 – Ochrana před výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami
 • § 23 – Dohled nad ochranou spotřebitele
 • § 23a – Orgány uvedené v § 23
 • § 24 – nadpis vypuštěn
 • § 24a – Fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti
 • § 24b – Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
 • § 25 – Právní postavení
 • § 26 – Oprávnění vůči orgánům veřejné správy
 • § 27 – Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
 • § 28a – Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou a) způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku,
 • § 29 – Účinnost
 • Příl.1 – Klamavé obchodní praktiky
 • Příl.2 – Agresivní obchodní praktiky
© 2024 Sbírka Zákonů