• « Hlavní menu
 • « Občanský zákoník
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Úprava občanskoprávních vztahů ...
 • § 2 – Občanskoprávní vztahy vznikají ...
 • § 3 – Výkon práv a povinností vyplýva...
 • § 4 – Proti tomu, kdo právo ohrozí ne...
 • § 5 – Došlo-li ke zřejmému zásahu do ...
 • § 6 – Jestliže hrozí neoprávněný zása...
 • § 7 – Způsobilost fyzické osoby mít p...
 • § 8 – Způsobilost fyzické osoby vlast...
 • § 9 – Nezletilí mají způsobilost jen ...
 • § 10 – Jestliže fyzická osoba pro duše...
 • § 11 – Fyzická osoba má právo na ochra...
 • § 12 – Písemnosti osobní povahy, podob...
 • § 13 – Fyzická osoba má právo se zejmé...
 • § 15 – Po smrti fyzické osoby přísluší...
 • § 16 – Kdo neoprávněným zásahem do prá...
 • § 18 – Způsobilost mít práva a povinno...
 • § 19 – Ke zřízení právnické osoby je p...
 • § 19a – Způsobilost právnické osoby nab...
 • § 19b – Právnické osoby mají svůj název...
 • § 19c – Při zřízení právnické osoby mus...
 • § 20 – Právní úkony právnické osoby ve...
 • § 20a – Právnická osoba se zrušuje doho...
 • § 20f – K ochraně svých zájmů nebo k do...
 • § 20g – K založení sdružení se vyžaduje...
 • § 20h – Stanovy sdružení určí název, sí...
 • § 20i – Sdružení je právnickou osobou, ...
 • § 20j – Před zánikem sdružení se vyžadu...
 • § 21 – Pokud je účastníkem občanskoprá...
 • § 22 – Zástupcem je ten, kdo je oprávn...
 • § 23 – Zastoupení vzniká na základě zá...
 • § 24 – Zástupce musí jednat osobně; da...
 • § 26 – Pokud nejsou fyzické osoby k pr...
 • § 27 – Kdo je zákonným zástupcem nezle...
 • § 28 – Jestliže zákonní zástupci jsou ...
 • § 29 – Soud může ustanovit opatrovníka...
 • § 30 – Dojde-li ke střetnutí zájmů zák...
 • § 31 – Při právním úkonu je možné dát ...
 • § 32 – Nevyplývá-li z právního úkonu, ...
 • § 33 – Překročil-li zmocněnec své oprá...
 • § 33a – Zmocněnec je oprávněn udělit pl...
 • § 33b – Plná moc zanikne a) provedením ...
 • § 34 – Právní úkon je projev vůle směř...
 • § 35 – Projev vůle může být učiněn jed...
 • § 36 – Vznik, změnu nebo zánik práva č...
 • § 37 – Právní úkon musí být učiněn svo...
 • § 38 – Neplatný je právní úkon, pokud ...
 • § 39 – Neplatný je právní úkon, který ...
 • § 40 – Nebyl-li právní úkon učiněn ve ...
 • § 40a – Jde-li o důvod neplatnosti práv...
 • § 41 – Vztahuje-li se důvod neplatnost...
 • § 41a – Má-li neplatný právní úkon nále...
 • § 42 – Vznikne-li pro neplatnost právn...
 • § 42a – Odporovatelnost
 • § 43 – Účastníci jsou povinni dbát, ab...
 • § 43a – Projev vůle, směřující k uzavře...
 • § 43b – Návrh, i když je neodvolatelný,...
 • § 43c – Včasné prohlášení učiněné osobo...
 • § 44 – Smlouva je uzavřena okamžikem, ...
 • § 45 – Projev vůle působí vůči nepříto...
 • § 46 – Písemnou formu musí mít smlouvy...
 • § 47 – Jestliže zákon stanoví, že ke s...
 • § 48 – Od smlouvy může účastník odstou...
 • § 49 – Účastník, který uzavřel smlouvu...
 • § 49a – Právní úkon je neplatný, jestli...
 • § 50 – Účastníci mohou uzavřít smlouvu...
 • § 50a – Účastníci se mohou písemně zavá...
 • § 50b – Ustanovení § 50a se použije při...
 • § 51 – Účastníci mohou uzavřít i takov...
 • § 51a – Tato hlava zapracovává příslušn...
 • § 52 – Spotřebitelskými smlouvami jsou...
 • § 53 – Pro uzavření smlouvy mohou být ...
 • § 53a – Při použití elektronických pros...
 • § 54 – Ustanovení o smlouvách sjednáva...
 • § 54a – Smlouvy o finančních službách u...
 • § 54b – Poskytování informací
 • § 54c – Právo na odstoupení
 • § 54d – Pokud dodavatel poskytne spotře...
 • § 55 – Smluvní ujednání spotřebitelský...
 • § 56 – Spotřebitelské smlouvy nesmějí ...
 • § 57 – Byla-li spotřebitelská smlouva ...
 • § 58 – Spotřebitelská smlouva, ve kter...
 • § 59 – Poskytovatelem se rozumí osoba,...
 • § 60 – Poskytovatel je povinen před uz...
 • § 61 – Poskytovatel nesmí na spotřebit...
 • § 62 – Jestliže cena je plně nebo část...
 • § 63 – Spotřebitel má právo odstoupit ...
 • § 64 – Spotřebitel nesmí být zbaven oc...
 • § 65 – Má-li spotřebitel trvalý pobyt ...
 • § 100 – Právo se promlčí, jestliže neby...
 • § 101 – Pokud není v dalších ustanovení...
 • § 102 – U práv, která musí být uplatněn...
 • § 103 – Bylo-li dohodnuto plnění ve spl...
 • § 105 – Jde-li o právo oprávněného dědi...
 • § 106 – Právo na náhradu škody se proml...
 • § 107 – Právo na vydání plnění z bezdův...
 • § 108 – Práva z přepravy se promlčují z...
 • § 109 – Právo odpovídající věcnému břem...
 • § 110 – Bylo-li právo přiznáno pravomoc...
 • § 111 – Změna v osobě věřitele nebo dlu...
 • § 112 – Uplatní-li věřitel v promlčecí ...
 • § 113 – Jde-li o práva osob, které musí...
 • § 114 – Jde-li o právo mezi zákonnými z...
 • § 115 – Domácnost tvoří fyzické osoby, ...
 • § 116 – Osobou blízkou je příbuzný v řa...
 • § 117 – Stupeň příbuzenství dvou osob s...
 • § 118 – Předmětem občanskoprávních vzta...
 • § 119 – Věci jsou movité nebo nemovité.
 • § 120 – Součástí věcí je vše, co k ní p...
 • § 121 – Příslušenstvím věci jsou věci, ...
 • § 122 – Lhůta určená podle dní počíná d...
 • § 123 – Vlastník je v mezích zákona opr...
 • § 124 – Všichni vlastníci mají stejná p...
 • § 125 – Zvláštní zákon upravuje vlastni...
 • § 126 – Vlastník má právo na ochranu pr...
 • § 127 – Vlastník věci se musí zdržet vš...
 • § 128 – Vlastník je povinen strpět, aby...
 • § 129 – Držitelem je ten, kdo s věcí na...
 • § 130 – Je-li držitel se zřetelem ke vš...
 • § 131 – Neoprávněný držitel je povinen ...
 • § 132 – Vlastnictví věci lze nabýt kupn...
 • § 133 – Převádí-li se movitá věc na zák...
 • § 134 – Vydržení
 • § 135 – Kdo najde ztracenou věc, je pov...
 • § 135a – Vlastníku věci náležejí i přírů...
 • § 135b – Zpracuje-li někdo v dobré víře ...
 • § 135c – Zřídí-li někdo stavbu na cizím ...
 • § 136 – Věc může být v podílovém spoluv...
 • § 137 – Podíl vyjadřuje míru, jakou se ...
 • § 139 – Z právních úkonů týkajících se ...
 • § 140 – Převádí-li se spoluvlastnický p...
 • § 142 – Nedojde-li k dohodě, zruší spol...
 • § 143 – Společné jmění manželů tvoří a)...
 • § 143a – Manželé mohou smlouvou uzavřeno...
 • § 144 – Pokud není prokázán opak, má se...
 • § 145 – Majetek, který tvoří společné j...
 • § 146 – Majetek ve společném jmění manž...
 • § 147 – Manželé mohou smlouvou uzavřeno...
 • § 148 – Soud může ze závažných důvodů n...
 • § 149 – Společné jmění manželů zaniká z...
 • § 149a – Pokud se dohody mezi manžely po...
 • § 150 – Dohoda o vypořádání společného ...
 • § 151 – Jestliže za trvání manželství s...
 • § 151n – Věcná břemena omezují vlastníka...
 • § 151o – Věcná břemena vznikají písemnou...
 • § 151p – Věcná břemena zanikají rozhodnu...
 • § 152 – Zástavní právo slouží k zajiště...
 • § 153 – Zástavou může být věc movitá ne...
 • § 154 – Ustanovení tohoto zákona se pou...
 • § 155 – Zástavním právem může být zajiš...
 • § 156 – Zástavní právo vzniká na základ...
 • § 157 – Zástavní právo k nemovitým věce...
 • § 158 – Zástavní právo k nemovitým věce...
 • § 159 – Zástavní právo k pohledávce vzn...
 • § 160 – Zástavní právo na základě rozho...
 • § 161 – Dá-li někdo do zástavy cizí mov...
 • § 162 – Zástavní věřitel, jemuž byla zá...
 • § 163 – Zástavní dlužník je povinen zdr...
 • § 164 – Zástavní právo působí vůči každ...
 • § 165 – Není-li pohledávka zajištěná zá...
 • § 165a – Zástavu lze zpeněžit na návrh z...
 • § 166 – Ten, kdo tvrdí, že prodej zásta...
 • § 167 – Je-li zástavou pohledávka, podd...
 • § 168 – Je-li zástavou jiné majetkové p...
 • § 169 – Ujednání zástavních smluv, doho...
 • § 170 – Zástavní právo zaniká a) zánike...
 • § 171 – Zanikne-li zástavní právo k nem...
 • § 172 – Zástavní právo nezaniká, vztahu...
 • § 173 – Podzástavní právo vznikne zasta...
 • § 174 – Jestliže zástavní věřitel (podz...
 • § 175 – Kdo je povinen vydat cizí movit...
 • § 176 – Zadržovací právo nemá osoba, kt...
 • § 177 – Zadržovací právo vznikne jednos...
 • § 178 – Ohledně opatrování zadržené věc...
 • § 179 – Na základě zadržovacího práva m...
 • § 180 – Zadržovací právo zaniká zánikem...
 • § 415 – Každý je povinen počínat si tak...
 • § 417 – Komu škoda hrozí, je povinen k ...
 • § 418 – Kdo způsobil škodu, když odvrac...
 • § 419 – Kdo odvracel hrozící škodu, má ...
 • § 420 – Každý odpovídá za škodu, kterou...
 • § 420a – Každý odpovídá za škodu, kterou...
 • § 421 – Každý, kdo od jiného převzal vě...
 • § 421a – Každý odpovídá i za škodu způso...
 • § 422 – Nezletilý nebo ten, kdo je stiž...
 • § 423 – Kdo se uvede vlastní vinou do t...
 • § 424 – Za škodu odpovídá i ten, kdo ji...
 • § 427 – Fyzické a právnické osoby provo...
 • § 428 – Své odpovědnosti se nemůže prov...
 • § 429 – Provozovatel odpovídá jak za šk...
 • § 430 – Místo provozovatele odpovídá te...
 • § 431 – Střetnou-li se provozy dvou neb...
 • § 432 – Za škodu vyvolanou povahou prov...
 • § 433 – Provozovatel poskytující ubytov...
 • § 434 – Za klenoty, peníze a jiné cenno...
 • § 435 – Stejně jako provozovatel poskyt...
 • § 436 – Právo na náhradu škody musí být...
 • § 437 – Za škodu způsobenou na věcech o...
 • § 438 – Způsobí-li škodu více škůdců, o...
 • § 439 – Kdo odpovídá za škodu společně ...
 • § 440 – Kdo odpovídá za škodu způsobeno...
 • § 441 – Byla-li škoda způsobena také za...
 • § 442 – Hradí se skutečná škoda a to, c...
 • § 443 – Při určení výše škody na věci s...
 • § 444 – Při škodě na zdraví se jednoráz...
 • § 445 – Ztráta na výdělku, k níž došlo ...
 • § 446 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
 • § 447 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
 • § 447a – Náhrada za ztrátu na důchodu ná...
 • § 448 – Při usmrcení se hradí peněžitým...
 • § 449 – Při škodě na zdraví se hradí té...
 • § 449a – Budoucí nároky podle ustanovení...
 • § 450 – Z důvodů zvláštního zřetele hod...
 • § 451 – Kdo se na úkor jiného bezdůvodn...
 • § 454 – Bezdůvodně se obohatil i ten, z...
 • § 455 – Za bezdůvodné obohacení se nepo...
 • § 456 – Předmět bezdůvodného obohacení ...
 • § 458 – Musí být vydáno vše, co bylo na...
 • § 459 – Je-li povinen předmět bezdůvodn...
 • § 460 – Dědictví se nabývá smrtí zůstav...
 • § 461 – Dědí se ze zákona, ze závěti ne...
 • § 462 – Dědictví, jehož nenabude žádný ...
 • § 463 – Dědic může dědictví odmítnout. ...
 • § 464 – Prohlášení o odmítnutí dědictví...
 • § 465 – Dědictví nemůže odmítnout dědic...
 • § 466 – K odmítnutí dědictví nemůže děd...
 • § 467 – Prohlášení o odmítnutí dědictví...
 • § 468 – K dědici neznámému nebo k dědic...
 • § 469 – Nedědí, kdo se dopustil úmyslné...
 • § 469a – Zůstavitel může vydědit potomka...
 • § 470 – Dědic odpovídá do výše ceny nab...
 • § 471 – Je-li dědictví předluženo, moho...
 • § 472 – Stát, jemuž dědictví připadlo, ...
 • § 473 – V první skupině dědí zůstavitel...
 • § 474 – Nedědí-li zůstavitelovi potomci...
 • § 475 – Nedědí-li manžel, partner1a)
 • § 475a – Nedědí-li žádný dědic ve třetí ...
 • § 476 – Zůstavitel může závěť buď napsa...
 • § 476a – Vlastnoruční závěť musí být vla...
 • § 476b – Závěť, kterou nenapsal zůstavit...
 • § 476c – Zůstavitel, který nemůže číst n...
 • § 476d – Zůstavitel může projevit svoji ...
 • § 476e – Svědky mohou být pouze osoby, k...
 • § 476f – Závětí povolaný, ani zákonný dě...
 • § 477 – V závěti zůstavitel ustanoví dě...
 • § 478 – Jakékoliv podmínky připojené k ...
 • § 479 – Nezletilým potomkům se musí dos...
 • § 480 – Závěť se zrušuje platnou závětí...
 • § 480a – Správce dědictví vykonává až do...
 • § 480b – Správcem dědictví může být usta...
 • § 480c – Správce dědictví má právo na od...
 • § 480d – Zůstavitel může stanovit, aby p...
 • § 480e – Správce dědictví ustanovený zůs...
 • § 481 – Je-li dědic jen jeden, potvrdí ...
 • § 482 – Je-li více dědiců, vypořádají s...
 • § 483 – Nedojde-li k dohodě, soud potvr...
 • § 484 – Soud potvrdí nabytí dědictví po...
 • § 485 – Zjistí-li se po projednání dědi...
 • § 486 – Kdo v dobré víře něco nabyl od ...
 • § 487 – Ustanovení § 485 a 486 platí i ...
 • § 488 – Závazkový právní vztah
 • § 489 – Závazky vznikají z právních úko...
 • § 490 – Vznik smluv, kterými se zakláda...
 • § 491 – Závazky vznikají zejména ze sml...
 • § 492 – Ustanovení o závazcích, které v...
 • § 493 – Závazkový vztah nelze měnit bez...
 • § 494 – Z platného závazku je dlužník p...
 • § 495 – Platnosti závazku nebrání, není...
 • § 496 – Není-li jakost výslovně sjednán...
 • § 497 – Každý z účastníků si může vymín...
 • § 498 – Na to, co bylo dáno před uzavře...
 • § 499 – Kdo přenechá jinému věc za úpla...
 • § 500 – Jde-li o vady zjevné nebo o vad...
 • § 501 – Přenechá-li se věc jak stojí a ...
 • § 502 – Zákon, jeho prováděcí předpis, ...
 • § 503 – Chce-li nabyvatel uplatňovat ná...
 • § 504 – Nabyvatel může uplatňovat nárok...
 • § 505 – Jde-li o vady, za které se odpo...
 • § 506 – Jakmile nabyvatel zjistí vadu p...
 • § 508 – Nárok z odpovědnosti za vady je...
 • § 509 – Oprávněný má právo na náhradu n...
 • § 510 – Uplatnění nároku z odpovědnosti...
 • § 511 – Jestliže je právním předpisem n...
 • § 512 – Má-li dlužník splnit dluh více ...
 • § 513 – Je-li dlužník zavázán ke stejné...
 • § 514 – Splnil-li dlužník celý závazek ...
 • § 515 – Zda spoluvěřitel, který dostal ...
 • § 516 – Účastníci mohou dohodou změnit ...
 • § 517 – Dlužník, který svůj dluh řádně ...
 • § 518 – Byla-li ve smlouvě stanovena př...
 • § 519 – Právo věřitele na náhradu škody...
 • § 520 – K prodlení dlužníka nedojde, je...
 • § 521 – Dojde-li k dohodě o tom, že bud...
 • § 522 – Věřitel je v prodlení, jestliže...
 • § 523 – Za dobu věřitelova prodlení nen...
 • § 524 – Věřitel může svou pohledávku i ...
 • § 525 – Postoupit nelze pohledávku, kte...
 • § 526 – Postoupení pohledávky je povine...
 • § 527 – Bylo-li sjednáno postoupení poh...
 • § 528 – Jestliže splnění postoupené poh...
 • § 529 – Námitky proti pohledávce, které...
 • § 530 – Na žádost postupníka může postu...
 • § 531 – Kdo se dohodne s dlužníkem, že ...
 • § 532 – Obsah závazku se převzetím dluh...
 • § 533 – Kdo bez souhlasu dlužníka dohod...
 • § 534 – Kdo se s dlužníkem dohodne, že ...
 • § 535 – Poukázkou se opravňuje poukazní...
 • § 536 – Pokud je poukázaný to, co má pl...
 • § 537 – Jestliže přijme poukázaný pouká...
 • § 538 – Dokud poukázaný ještě nepřijal ...
 • § 539 – Počala-li ve vztahu mezi poukaz...
 • § 540 – Peněžní ústav může vystavit na ...
 • § 541 – Jestliže zní taková poukázka na...
 • § 542 – Kdo přijme poukázku vystavenou ...
 • § 543 – O náležitostech přijetí rubopis...
 • § 544 – Sjednají-li strany pro případ p...
 • § 545 – Nevyplývá-li z ujednání o smluv...
 • § 546 – Dohodou účastníků lze zajistit ...
 • § 547 – Věřitel je povinen kdykoli a be...
 • § 548 – Ručitel je povinen dluh splnit,...
 • § 549 – Ručitel může plnění odepřít, po...
 • § 550 – Ručitel, který dluh splnil, je ...
 • § 551 – Dohoda o srážkách ze mzdy a jin...
 • § 552 – Zástavní smlouva
 • § 553 – Zajištění závazků převodem práva
 • § 554 – Zajištění postoupením pohledávky
 • § 555 – Závazek dát jistotu lze splnit ...
 • § 556 – Nikdo není povinen přijmout věc...
 • § 557 – Vklady v bankách a spořitelnách...
 • § 558 – Uznání dluhu
 • § 559 – Splněním dluh zanikne.
 • § 560 – Mají-li si ze smlouvy plnit úča...
 • § 561 – Lze-li závazek splnit více způs...
 • § 562 – Dlužník splní dluh i tehdy, jes...
 • § 563 – Není-li doba splnění dohodnuta,...
 • § 564 – Je-li doba plnění ponechána na ...
 • § 565 – Jde-li o plnění ve splátkách, m...
 • § 566 – Věřitel je povinen přijmout i č...
 • § 567 – Dluh se plní na místě určeném d...
 • § 568 – Nemůže-li dlužník splnit svůj z...
 • § 569 – Věřitel je povinen vydat dlužní...
 • § 570 – Dohodne-li se věřitel s dlužník...
 • § 571 – Dosavadní závazek se pokládá za...
 • § 572 – Ručení a zástavní právo zajišťu...
 • § 574 – Věřitel se může s dlužníkem doh...
 • § 575 – Stane-li se plnění nemožným, po...
 • § 576 – Stane-li se uskutečnění jednoho...
 • § 577 – Dlužník je povinen bez zbytečné...
 • § 578 – Uplynutí doby
 • § 579 – Smrt dlužníka nebo věřitele
 • § 580 – Mají-li věřitel a dlužník vzáje...
 • § 581 – Započtení není přípustné proti ...
 • § 582 – Výpověď
 • § 583 – Neuplatnění práva
 • § 584 – Splynutí
 • § 585 – Dohodou o narovnání mohou účast...
 • § 586 – Omyl o tom, co je mezi stranami...
 • § 587 – I když strany prohlásí, že naro...
 • § 588 – Z kupní smlouvy vznikne prodáva...
 • § 589 – Cenu je třeba sjednat v souladu...
 • § 590 – Není-li dohodnuto jinak, přechá...
 • § 591 – Není-li dohodnuto jinak, ani ne...
 • § 592 – Je-li kupující v prodlení s pře...
 • § 593 – Není-li dohodnuto jinak, nese n...
 • § 594 – Má-li prodávající předmět koupě...
 • § 595 – Tomu, kdo koupí budoucí užitky ...
 • § 596 – Má-li věc vady, o kterých prodá...
 • § 597 – Jestliže dodatečně vyjde najevo...
 • § 598 – Kupující má právo na úhradu nut...
 • § 599 – Vady musí kupující uplatnit u p...
 • § 600 – Uplatněním práv z odpovědnosti ...
 • § 601 – Výhrada vlastnictví
 • § 602 – Kdo prodá věc s výhradou, že mu...
 • § 603 – Předkupní právo ukládá povinnos...
 • § 604 – Předkupní právo nepřechází na d...
 • § 605 – Není-li dohodnuta doba, do kdy ...
 • § 606 – Kdo je oprávněn koupit věc, mus...
 • § 607 – Kdo prodá movitou věc s výhrado...
 • § 608 – Právo zpětné koupě musí prodáva...
 • § 609 – Týká-li se právo zpětné koupě v...
 • § 610 – Jiná vedlejší ujednání
 • § 611 – Ustanovení o kupní smlouvě se p...
 • § 612 – Jestliže fyzická nebo právnická...
 • § 613 – Věci lze prodávat i na objednáv...
 • § 614 – Je-li prodávající podle dohody ...
 • § 615 – Plnění, která se s prodejem věc...
 • § 616 – Prodávající odpovídá kupujícímu...
 • § 617 – Je-li třeba, aby při užívání vě...
 • § 618 – Věci, které mají vady, jež nebr...
 • § 619 – Nejde-li o věci, které se rychl...
 • § 620 – Při prodeji spotřebního zboží j...
 • § 621 – Záruční doby začínají běžet od ...
 • § 622 – Jde-li o vadu, kterou lze odstr...
 • § 623 – Vada, která vznikla neodbornou ...
 • § 624 – Má-li věc prodávaná za nižší ce...
 • § 625 – Práva z odpovědnosti za vady se...
 • § 626 – Práva z odpovědnosti za vady vě...
 • § 627 – Doba od uplatnění práva z odpov...
 • § 628 – Darovací smlouvou dárce něco be...
 • § 629 – Dárce je povinen při nabídce da...
 • § 630 – Dárce se může domáhat vrácení d...
 • § 631 – Smlouvou o dílo zavazuje se obj...
 • § 632 – Nedojde-li ke zhotovení díla na...
 • § 633 – Zhotovitel je povinen dílo prov...
 • § 634 – Není-li výše ceny sjednána smlo...
 • § 635 – Byla-li cena dohodnuta podle ro...
 • § 636 – Nelze-li cenu při uzavření smlo...
 • § 637 – Má-li objednatelem dodaný mater...
 • § 638 – Je-li k provedení díla nutná so...
 • § 639 – Poskytne-li objednatel řádně a ...
 • § 640 – Bylo-li dílo zmařeno náhodou př...
 • § 641 – I když dílo nebylo provedeno, n...
 • § 642 – Až do zhotovení díla může objed...
 • § 643 – Záleží-li provedení díla ve zvl...
 • § 644 – Jde-li o zhotovení věci na zaká...
 • § 645 – Zhotovitel odpovídá za vady, kt...
 • § 646 – Záruční doba je šest měsíců.
 • § 647 – Záruční doba začíná běžet ode d...
 • § 648 – Jde-li o vadu, kterou lze odstr...
 • § 649 – Práva z odpovědnosti za vady mu...
 • § 650 – Objednavatel je povinen převzít...
 • § 651 – Zhotovuje-li se objednateli sta...
 • § 652 – Jde-li o opravu nebo úpravu věc...
 • § 653 – Zhotovitel odpovídá za vady, kt...
 • § 654 – Záruční doba je tři měsíce, nen...
 • § 655 – Je-li věc opravena nebo upraven...
 • § 656 – Objednatel je povinen vyzvednou...
 • § 657 – Smlouvou o půjčce přenechává vě...
 • § 658 – Při půjčce peněžité lze dohodno...
 • § 659 – Smlouvou o výpůjčce vznikne vyp...
 • § 660 – Půjčitel je povinen předat vypů...
 • § 661 – Vypůjčitel je oprávněn užívat v...
 • § 662 – Vypůjčitel je povinen věc vráti...
 • § 663 – Nájemní smlouvou pronajímatel p...
 • § 664 – Pronajímatel je povinen přenech...
 • § 665 – Nájemce je oprávněn užívat věc ...
 • § 666 – Nájemce je oprávněn dát pronaja...
 • § 667 – Změny na věci je nájemce oprávn...
 • § 668 – Nájemce je povinen oznámit pron...
 • § 669 – Jestliže nájemce vynaložil na v...
 • § 670 – Nájemce je povinen pečovat o to...
 • § 671 – Nájemce je povinen platit nájem...
 • § 672 – Na zajištění nájemného má prona...
 • § 673 – Nájemce není povinen platit náj...
 • § 674 – Může-li nájemce užívat pronajat...
 • § 675 – Právo na prominutí nebo na posk...
 • § 676 – Nájem skončí uplynutím doby, na...
 • § 677 – Zrušit nájemní smlouvu sjednano...
 • § 678 – Ustanovení o výpovědní době, vy...
 • § 679 – Nájemce je oprávněn odstoupit o...
 • § 680 – Zničením pronajaté věci nájemní...
 • § 681 – Po podané výpovědi nebo tři měs...
 • § 682 – Skončí-li nájem, je nájemce pov...
 • § 683 – Došlo-li k poškození nebo nadmě...
 • § 684 – Uplatňuje-li třetí osoba k věci...
 • § 685 – Nájem bytu vzniká nájemní smlou...
 • § 686 – Nájemní smlouva musí obsahovat ...
 • § 686a – Pronajímatel je oprávněn při sj...
 • § 687 – Pronajímatel je povinen předat ...
 • § 688 – Nájemce bytu a osoby, které žij...
 • § 689 – Nájemce a osoby, které žijí s n...
 • § 690 – Nájemci jsou povinni při výkonu...
 • § 691 – Nesplní-li pronajímatel svoji p...
 • § 692 – Nájemce je povinen oznámit bez ...
 • § 693 – Nájemce je povinen odstranit zá...
 • § 694 – Nájemce nesmí provádět stavební...
 • § 695 – Pronajímatel je oprávněn provád...
 • § 696 – Nájemné při uzavírání nájemní s...
 • § 697 – Nezaplatí-li nájemce nájemné ne...
 • § 698 – Nájemce má právo na přiměřenou ...
 • § 699 – Právo na slevu z nájemného nebo...
 • § 700 – Byt může být ve společném nájmu...
 • § 701 – Běžné věci, týkající se společn...
 • § 702 – Dojde-li mezi společnými nájemc...
 • § 703 – Jestliže se za trvání manželstv...
 • § 704 – Stal-li se některý z manželů ná...
 • § 705 – Nedohodnou-li se rozvedení manž...
 • § 705a – Vztahy k nájemnímu bytu v regis...
 • § 706 – Jestliže nájemce zemře a nejde-...
 • § 707 – Zemře-li jeden z manželů, kteří...
 • § 708 – Ustanovení § 706 odst. 1 a 2 a ...
 • § 709 – Ustanovení § 703 až 708 neplatí...
 • § 710 – Nájem bytu zanikne písemnou doh...
 • § 711 – Pronajímatel může vypovědět náj...
 • § 711a – Pronajímatel může vypovědět náj...
 • § 712 – Bytovými náhradami jsou náhradn...
 • § 712a – V období mezi skončením nájemní...
 • § 713 – Jestliže služební byt po smrti ...
 • § 714 – Zánikem členství osoby v bytové...
 • § 715 – Se souhlasem pronajímatelů se m...
 • § 716 – Právo na splnění dohody o výměn...
 • § 717 – V zařízeních určených k trvalém...
 • § 718 – Je-li nájemce povinen se z obyt...
 • § 719 – Pronajatý byt nebo jeho část lz...
 • § 720 – Nájem a podnájem nebytových pro...
 • § 721 – Má-li věc, která byla pronajata...
 • § 722 – Za opotřebení věci způsobené řá...
 • § 723 – Vrátí-li nájemce věc po době do...
 • § 724 – Příkazní smlouvou se zavazuje p...
 • § 725 – Příkazník je povinen jednat při...
 • § 726 – Příkazník je povinen provést př...
 • § 727 – Příkazník je povinen podat přík...
 • § 728 – Příkazce je povinen, není-li ji...
 • § 729 – Příkazce je dále povinen nahrad...
 • § 730 – Příkazce je povinen poskytnout ...
 • § 731 – Pro zánik příkazní smlouvy se p...
 • § 732 – Zanikla-li příkazní smlouva odv...
 • § 733 – Smlouvou o obstarání věci se ob...
 • § 734 – O uzavření smlouvy musí obstara...
 • § 735 – Objednatel může až do obstarání...
 • § 736 – Obstaratel je povinen při obsta...
 • § 737 – Smlouvou o obstarání prodeje vě...
 • § 738 – Smlouva musí být uzavřena písem...
 • § 739 – Obstaratel má právo na odměnu p...
 • § 740 – Neprodá-li obstaratel věc do tř...
 • § 741 – Při prodeji věci svěřené do pro...
 • § 742 – Obstará-li někdo, aniž je k tom...
 • § 743 – Nejde-li o odvrácení hrozící šk...
 • § 744 – Kdo zasáhne do záležitostí jiné...
 • § 745 – Nemá-li jednatel bez příkazu ná...
 • § 746 – Jednatel bez příkazu je povinen...
 • § 747 – Smlouvou o úschově vznikne slož...
 • § 748 – Složitel je povinen nahradit sc...
 • § 749 – Schovatel je povinen převzatou ...
 • § 750 – Není-li ujednáno a ani z okolno...
 • § 751 – Použije-li schovatel převzatou ...
 • § 752 – Složitel je povinen, není-li úč...
 • § 753 – Vzájemných práv z úschovy se lz...
 • § 754 – Ze smlouvy o ubytování vznikne ...
 • § 755 – Ubytovaný má právo užívat prost...
 • § 756 – Ubytovatel je povinen odevzdat ...
 • § 757 – Ubytovaný je povinen užívat pro...
 • § 758 – O odpovědnosti ubytovatele za v...
 • § 760 – Smlouvou o přepravě osob vzniká...
 • § 761 – Dopravce je povinen starat se p...
 • § 762 – Má-li cestující zavazadlo, přep...
 • § 763 – Při pravidelné přepravě osob st...
 • § 764 – Vznikne-li cestujícímu za přepr...
 • § 765 – Smlouvou o přepravě nákladu vzn...
 • § 766 – Až do vydání zásilky má odesíla...
 • § 767 – Dopravce je povinen provést pře...
 • § 768 – Dopravce může užít k provedení ...
 • § 769 – Dopravce odpovídá za škodu, kte...
 • § 770 – Při ztrátě nebo zničení zásilky...
 • § 771 – Právo na náhradu škody musí ode...
 • § 772 – Podrobnější úpravu osobní a nák...
 • § 773 – O nevyzvednutých (neodebraných)...
 • § 774 – Zprostředkovatelskou smlouvou s...
 • § 775 – Zprostředkovateli patří odměna ...
 • § 776 – Zprostředkovateli patří kromě o...
 • § 777 – Zájemce a zprostředkovatel jsou...
 • § 778 – Smlouva o vkladu vzniká mezi fy...
 • § 779 – Vkladatel má právo na úroky neb...
 • § 780 – Vkladatel, a v zákonem stanoven...
 • § 781 – Přijetí vkladu potvrdí peněžní ...
 • § 782 – Vkladní knížka může být vystave...
 • § 783 – Bez předložení vkladní knížky n...
 • § 784 – Při ztrátě nebo zničení vkladní...
 • § 785 – Jestliže vkladatel po dvacet le...
 • § 786 – Vkladní listy
 • § 787 – Další formy vkladů
 • § 829 – Několik osob se může sdružit, a...
 • § 830 – Každý z účastníků je povinen vy...
 • § 831 – Vedle pracovní činnosti mohou b...
 • § 832 – Majetkové hodnoty je účastník p...
 • § 833 – Poskytnuté peníze nebo jiné věc...
 • § 834 – Majetek získaný při výkonu spol...
 • § 835 – Podíly na majetku získaném spol...
 • § 836 – Není-li ve smlouvě stanoveno ji...
 • § 837 – Každý účastník, i když nevykoná...
 • § 838 – Každý účastník může ze sdružení...
 • § 839 – Účastníkovi, který vystoupil ne...
 • § 840 – Účastník, který vystoupil nebo ...
 • § 841 – Při rozpuštění sdružení mají úč...
 • § 842 – Smlouvou o důchodu se zakládá n...
 • § 843 – Smlouva o důchodu musí být uzav...
 • § 844 – Právo na důchod nelze převést n...
 • § 845 – Výhry ze sázek a her nelze vymá...
 • § 846 – Ustanovení § 845 neplatí, jde-l...
 • § 847 – Vyhlásí-li fyzická nebo právnic...
 • § 848 – Vyhlašovatel soutěže je povinen...
 • § 849 – Veřejnou soutěž lze odvolat jen...
 • § 850 – Veřejným příslibem se zavazuje ...
 • § 851 – Nestanoví-li podmínky veřejného...
 • § 852 – Splní-li podmínky veřejného pří...
 • § 852a – Cestovní smlouvou se provozovat...
 • § 852b – Cestovní smlouva musí být písem...
 • § 852c – V cestovní smlouvě lze dohodnou...
 • § 852d – Cestovní kancelář je povinna ne...
 • § 852e – Je-li cestovní kancelář nucena ...
 • § 852f – Před zahájením zájezdu může zák...
 • § 852g – Zákazník může před zahájením zá...
 • § 852h – Není-li důvodem odstoupení záka...
 • § 852i – Cestovní kancelář odpovídá záka...
 • § 852j – Cestovní kancelář se může odpov...
 • § 852k – V případech podle § 852j odst. ...
 • § 853 – Občanskoprávní vztahy, pokud ne...
 • § 854 – Pokud dále není uvedeno jinak, ...
 • § 855 – Občané, kteří byli podle dosava...
 • § 856 – Majetková společenství mezi man...
 • § 857 – Nabyl-li před 1. dubnem 1964 pr...
 • § 858 – Byly-li smlouvy o pojištění oso...
 • § 859 – Při dědění se užije práva platn...
 • § 860 – Podle dosavadních předpisů se a...
 • § 861 – Jde-li o právo na náhradu škody...
 • § 862 – Práva a povinnosti ze zástavníc...
 • § 864 – Zrušují se:
 • § 865 – Pokud není uvedeno jinak, řídí ...
 • § 866 – Zvýšení základní částky, která ...
 • § 867 – Nárok na náhradu za ztrátu na d...
 • § 868 – Pokud dále není uvedeno jinak, ...
 • § 869 – Odporovat lze právním úkonům uč...
 • § 870 – Podle dosavadních předpisů se a...
 • § 871 – Právo osobního užívání bytu a p...
 • § 872 – Právo osobního užívání pozemku,...
 • § 873 – Při dědění se použije právo pla...
 • § 874 – Práva a povinnosti z omezení př...
 • § 875 – Zájmová sdružení, jež vznikla p...
 • § 876 – Vztahy trvalého užívání podle §...
 • § 877 – Ceny, úplaty a jiná peněžitá pl...
 • § 878 – Zrušují se:
 • § 879 – Vlastnické vztahy k nemovitoste...
 • § 879a – Podrobnější předpisy k proveden...
 • § 879b – Smlouvy o nájmu bytů uzavřené p...
 • § 879c – Právo trvalého užívání pozemku ...
 • § 879d – Osobou, v jejíž prospěch bylo p...
 • § 879e – Ustanovení § 879c odst. 1 se vz...

Občanský zákoník paragraf § 150

§ 150
(1) Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí mít písemnou formu. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.
(2) Práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena.
(3) Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud.
(4) Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

Předchozí paragraf

Občanský zákoník paragraf § 149a

Pokud se dohody mezi manžely podle ustanovení § 143 a 149 týkají nemovitostí, musí mít písemnou formu a nabývají účinnosti vkladem

Následující paragraf

Občanský zákoník paragraf § 151

Jestliže za trvání manželství společné jmění zaniklo, může být obnoveno jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.


© 2024 Sbírka Zákonů